Przejdź do treści


Unijna dotacja na ochronę przyrody w Gminie Stary Sącz

UNIJNA DOTACJA NA OCHRONĘ SĄDECKIEJ PRZYRODY - fot. www.malopolska.pl

Wytyczenie ścieżki przyrodniczej, montaż gniazd dla łabędzi, zakup lunety widokowej czy urządzenia do automatycznego zliczenia ruchu turystycznego – to tylko niektóre z działań, jakie uda się zrealizować w gminie Stary Sącz dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się wśród siedmiu, jakie otrzymały unijną dotację z jednego z rozdań na projekty pomagające chronić różnorodność biologiczną. Umowę na dofinansowanie przekazali w środę wicemarszałek Stanisław Sorys, przewodnicząca sejmiku Urszula Nowogórska i radny województwa Stanisław Pasoń.

Prawie 1,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzyma gmina Stary Sącz na działania, które pomogą zachować bioróżnorodność w widłach Dunajca i Popradu. Dzięki tym środkom uda się skuteczniej chronić m.in. siedliska łabędzi niemych i bobrów europejskich.
2
– Rozdzielając środki na ochronę różnorodności biologicznej zależało nam szczególnie na tym, żeby wspierać takie działania, które nie tylko chronią cenne obszary przyrodnicze, ale też zapewniają odpowiednią promocję tych zasobów. Małopolska może się pochwalić naprawdę imponującym bogactwem przyrodniczym i warto to wykorzystywać w kampaniach edukacyjnych czy turystycznych. Tym bardziej, że w ramach nowego RPO w Małopolsce na ochronę bioróżnorodności mamy do wydania aż 10 milionów euro! –
zachęca wicemarszałek Stanisław Sorys, przypominając, że o te środki mogą się starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, parki krajobrazowe, Lasy Państwowe, administracja rządowa, parki narodowe i jednostki naukowe.

– Radość z przekazanego nam dzisiaj wsparcia jest tym większa, że to pierwsza umowa, jaką gmina podpisuje w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – dodał burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

W ramach projektu “Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego złącza Dunajca i Popradu” w gminie Stary Sącz ma powstać ścieżka przyrodnicza, która pomoże pokierować ruchem turystycznym w taki sposób, by miłośnicy przyrody nie płoszyli zwierząt w ich naturalnych siedliskach. Z tego też względu konieczne prace na terenie otuliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego (m.in. montaż tablic edukacyjnych, urządzeń zliczających) będą prowadzone z uwzględnieniem ograniczeń, jakie wynikają m.in. z okresu godowego czy lęgowego. Dzięki przyznanej z RPO WM dotacji dla łabędzi zostaną zakupione specjalnej gniazda. Przyrodnicy zamontują je potem w takich miejscach, gdzie ptaki będą miały możliwość bezpiecznej opieki nad swoim potomstwem.

Co więcej, projekt gminy Stary Sącz zakłada również objęcie ścisłą ochroną gatunkową łabędzia niemego (Cygnus olor), a ochroną częściową – bobra europejskiego (Castor fiber). Odpowiednią troską zostaną również otoczone siedliska łęgu wierzbowego z fragmentami łęgu jesionowo-wiązowego. Co więcej, objęcie terenu ochroną prawną jako “użytek ekologiczny” pozwoli zachować ten obszar w stanie niezmienionym – jest to szczególnie ważne, bo otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego znajduje się tak blisko zurbanizowanych terenów Nowego i Starego Sącza.

Projekt Gminy Stary Sącz będzie kosztował 1,5 mln zł, z czego przyznana wartość dofinansowania
z RPO 2014-2020 wynosi prawie 1,3 mln zł.

Przypomnijmy, że w ramach tego samego konkursu na projekty wspierające różnorodność biologiczną dotację otrzymało w sumie 7 zadań. Oprócz działań na terenie wideł Dunajca i Popradu, wsparcie trafi też na: ochronę obszaru Pustyni Błędowskiej, Parków Krajobrazowych Małopolski, modernizację szklarni “Holenderka” w Ogrodzie Botanicznym UJ, rewitalizację Czarnej Młaki, pomniki przyrody w gminie Kęty, a także odnowę i zabezpieczenie stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W sumie wszystkie zadania otrzymały ponad 12,2 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla poszczególnych projektów z tego naboru wynosił 85%.

źródło: www.malopolska.pl