Nowy Sącz: Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Opublikowano 21 lutego 2017 przez

Dzisiaj rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej powinny się zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;
  • kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sankcje karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z 13 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego będzie do 28 kwietnia 2017 r. w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (olsz)