Przejdź do treści


Mediacja w sprawie o rozwód. Czy warto?

Spór, Konflikt

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu wszystkich kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

W sprawach o rozwód mediacja może przyczynić się do rozwiązania konfliktu między małżonkami i w razie wypracowania zgodnego porozumienia we wszystkich kwestach spornych sprawnego zakończenia procesu, bez antagonizowania jej uczestników.
Jednak postępowanie to jest przydatne tylko wtedy, gdy małżonkowie potrafią i nadal chcą ze sobą rozmawiać. Nie sprawdza się, jeśli w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej lub innych negatywnych zjawisk powodujących traumatyczne odczucia u jednej lub obydwu stron, bo wówczas trudno mówić o dobrowolności.

Mediacja może się odbyć wyłącznie za zgodą obu stron, a sąd nie może zmusić małżonków do udziału w takim postępowaniu. W każdej chwili strony mogą od niej odstąpić, bez wskazywania przyczyny swojej decyzji. Małżonkowie mogą wskazać mediatora bądź zdecydować się na wyznaczenie go przez sąd. Przebieg postępowania przed mediatorem ma charakter poufny, a rozmowy z mediatorem są objęte tajemnicą. Poufność mediacji oznacza również, że w przypadku zawarcia porozumienia do sądu trafia wyłącznie protokół określający ostateczne ustalenia stron. Ugoda ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd.

W przypadku mediacji w sprawach o rozwód poruszane są w zasadzie wszystkie kwestie objęte postępowaniem tj. winy za rozkład pożycia, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów czy wysokości alimentów.
Strony chcąc uregulować całość swoich spraw małżeńskich często obejmują również mediacją w sprawie o rozwód sprawy związane z ich majątkiem dorobkowym. Takie ustalenia w sprawie o rozwód nie są konieczne, choć często stanowią istotny argument dla małżonków zarówno do podjęcia samej mediacji, jak również bardzo często do ich zerwania.

Mediator, który jest osobą wpisaną na listę mediatorów przy sądzie, najpierw rozmawia z każdą ze stron osobno. Następnie zaprasza strony na wspólną rozmowę, aby pomóc im wypracować porozumienie.

Korzystając w sprawie o rozwód z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata warto omówić z nim kwestie objęte mediacją, aby przygotować się i zaplanować swój udział w mediacji, a także mieć pewność, że podjęte przez strony w obecności mediatora ustalenia są oczekiwanymi przez klienta rozwiązaniami.

Niniejszy artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią:

Adwokat Iwona Mastalerz
ul. Gabriela Narutowicza 3
33-300 Nowy Sącz
www.kancelaria-mastalerz.pl