Przejdź do treści


404 Niebieskie Karty związane z przemocą w rodzinie na Sądecczyźnie w roku 2017. Osobom pokrzywdzonym pomagali policjanci

Na terenie działania sądeckiej komendy Policji i jednostek podległych w roku 2017 policjanci wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty w 404 przypadkach (miasto – 183, wieś – 221). Funkcjonariusze, którzy zajmują się ofiarami niejednokrotnie poświęcają wiele, by nieść im pomoc, bo jak sami mówią o swojej pracy – jest to służba drugiemu człowiekowi.

Celem udzielenia pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową, w których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, dzielnicowi z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, systematycznie uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych przy miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Odwiedzają też rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty, mając na celu stałe monitorowanie sytuacji panującej w rodzinach dotkniętych przemocą oraz wdrożenie odpowiednich działań pomocowych.
Policjanci prowadzą również czynności procesowe w kierunku art. 207 kodeksu karnego (znęcanie fizyczne lub psychiczne), których celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przemocy.

Sądeccy funkcjonariusze angażują się w walkę z problem przemocy w rodzinie, jednak bez pomocy innych osób: sąsiadów, dalszej rodziny czy znajomych, nie jest możliwa odpowiednio szybka reakcja na ludzką krzywdę. Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie dzieje się coś złego, jest bardzo ważny – przerwanie zmowy milczenia, może pomóc uniknąć tragedii.

To służba ludziom, warto pomagać – mówią policjanci

Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, to jedna z tych, które wśród policjantów uważane są za najbardziej wymagające. Funkcjonariusze muszą w swoich działaniach wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności – wiedzą z zakresu prawa, znajomością procedur, czy umiejętnością poradzenia sobie z agresją ze strony domowników. Jednak szczególnie ważna jest tu empatia i serdeczność. Policjant to człowiek, który czuje potrzebę niesienia pomocy drugiemu, jest gotowy do poświęceń i przedkłada potrzeby innych ponad swoje własne. Jednocześnie pełni funkcję psychologa, prawnika, powiernika, a nierzadko nawet przyjaciela. Godzina interwencji nie ma znaczenia, dlatego funkcjonariusze, którzy mają pod swoją opieką chociażby małoletnie ofiary przemocy, gotowi są spieszyć z pomocą o każdej porze. O swojej pracy mówią SŁUŻBA – 24 godziny na dobę.

Wyróżnijmy policjantów, którzy szczególnie pomagają

Wśród funkcjonariuszy, którzy pracują z ofiarami przemocy w rodzinie, wskazać można także takich, którzy wyróżniają się na tle innych i którym warto podziękować w sposób szczególny. Już od jedenastu lat Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” organizuje konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”.

To doskonała okazja, by wyróżnić policjantów wyjątkowo angażujących się we wszelkiego rodzaju działania, których celem jest zapobieganie przemocy w rodzinie. Co ważne, zgłoszenia do konkursu konkretnego policjanta nadsyłają do organizatorów te osoby, które uzyskały od niego pomoc, a także przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi on współpracuje. Dla zaangażowanego w swoją pracę policjanta, który poświęca się jej bez reszty, taki wyraz uznania ze strony osób, którym pomaga, jest największą nagrodą i wartością.

XI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PN.
“POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą “Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Celem konkursu jest:

• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
(więcej informacji na stronie internetowej: www.policjant.niebieskalinia.pl)

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

KANDYDATÓW DO XI EDYCJI KONKURSU MOGĄ ZGŁASZAĆ OSOBY INDYWIDUALNE, ORGANIZACJE I INSTYTUCJE (Z WYJĄTKIEM POLICJI)
DO DNIA 31 MAJA 2018 ROKU.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.
Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.
Jeśli zgłaszający chciałby wyróżnić kilku funkcjonariuszy Policji, musi nadesłać oddzielne zgłoszenie i uzasadnienie dla każdego z kandydatów. Nagroda ma charakter indywidualny – nagradza się policjanta, a nie jednostkę policji w której pracuje.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na funkcjonariuszy pozostających w służbie czynnej (nie emerytowanych). Kapitula Konkursu liczy na wyczerpujące uzasadnienia, gdyż tylko takie pozwolą ocenić szczególnie wysokie zaangażowanie kandydata w przeciwdziałanie przemocy domowej.

/Źródło informacji dot. zgłoszeń: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/zgloszenia.html