Przejdź do treści


20. Jubileuszowa Inauguracja roku akademickiego w PWSZ

Rok akademicki 2017/18 będzie rokiem szczególnym. Uczelnia świętuje w tym roku swoje 20-lecie, pod honorowym patronatem Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie szereg interesujących wydarzeń. Między innymi: konferencje naukowe, sympozja, wystawy artystyczne. Kulminacyjne uroczystości zostaną zorganizowane w dniu 15 czerwca 2018 roku, w przeddzień podpisania decyzji o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Szczegółowe informacje dotyczące obchodów roku jubileuszowego znajdą się na stronie internetowej www.pwsz.ns-edu.pl

Warto przypomnieć, iż 10 września 1997r. roku sygnatariusze powołania PWSZ w Nowym Sączu: Wojewoda Nowosądecki – Marek Olesiński, Prezydent Miasta – Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych – Rudolf Borusiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Samorządu Wojewódzkiego – Edward Paszek złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie w Nowym Sączu uczelni publicznej.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 1 października 1998 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka (Dz.U. Nr 76, poz. 499).
Powstały wówczas trzy instytuty:

 • Instytut Ekonomiczny ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;
 • Instytut Języków Obcych na bazie Nauczycielskiego Kolegium Językowego ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka niemieckiego;
 • Instytut Pedagogiczny na bazie Kolegium Nauczycielskiego ze specjalnościami: edukacja fizyczno-informatyczna, edukacja matematyczno-informatyczna, matematyka z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W roku akademickim 1998/1999 studia licencjackie rozpoczęło w ramach 8 specjalności kształcenia 458 studentów:

 • 385 na studiach stacjonarnych
 • 73 na studiach niestacjonarnych.

Pierwszym rektorem PWSZ, powołanym na jeden rok akademicki przez Ministra Edukacji Narodowej, a potem wybranym przez społeczność akademicką na dwie czteroletnie kadencje (1999–2003 i 2003–2007) został prof. dr hab. Andrzej Bałanda. Następnie przez kolejne dwie kadencje (2007-2011, 2011 – 2015) uczelnia kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek.

Przez okres minionych 19-stu lat Uczelnia bardzo intensywnie się rozwijała w różnych obszarach swojego funkcjonowania zarówno w zakresie oferty edukacyjnej, wzrostu liczby studentów, rozwoju naukowego własne kadry dydaktycznej, współpracy ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz w zakresie rozwoju bazy lokalowej.

I tak:

W roku akademickim 2017/2018 studenci będą się kształcić na:

 • 12 kierunkach studiów I stopnia
 • 5 kierunkach studiów II stopnia („Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, Mechatronika, „Pielęgniarstwo”, „Pedagogika”, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”)
 • jednolitych studiach magisterskich na kierunku „Fizjoterapia”

Od 2 października 2017 r. uruchomione zostały po raz pierwszy:

 1. studia I stopnia „Lingwistyka dla biznesu” w Instytucie Języków Obcych,
 2. jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia”

Rekrutacja

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia ( licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie ubiegało się łącznie 1419 kandydatów. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjęto 908 studentów, z czego 721 na studia stacjonarne i 187 na studia niestacjonarne.
Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające – magisterskie) przyjęto łącznie 207 osób, z czego na studia stacjonarne -147 osób, a na studia niestacjonarne 60.

Po raz pierwszy jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” rozpoczęło od 2 X października 82 studentów.
W bieżącym roku największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki kształcenia:

 1. Ekonomia
 2. Pedagogika
 3. Informatyka
 4. Fizjoterapia

Trwa także nabór na studia podyplomowe, kursy i szkolenia, a rekrutacja na kierunki Mechatronika oraz Zarzadzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 roku, bowiem te studia rozpoczynają się od drugiego semestru.

Łącznie w roku 2017/18 na wszystkich rodzajach studiów kształcić się będzie 3448 studentów, z czego na studiach niestacjonarnych 763.

Rok akademicki 2016/17 ukończyło 946 studentów.
Łącznie mury tej uczelni dotychczas opuściło 16 600 absolwentów studiów I i II stopnia oraz 2646 absolwentów studiów podyplomowych.

Pracownicy

Uczelnia jest dużym zakładem pracy. Zatrudnia bowiem 421 osób (dydaktyków, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi).Od 1 października roku akademickiego 2017/18 pracować będzie 290 nauczycieli akademickich, co w przeliczeniu na pełne etaty równa się 270 etatom. Nauczyciele akademiccy stanowią 67,8 % ogółu zatrudnionych pracowników. Spośród nauczycieli akademickich 60,1 % to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi (z tego: 9 % to profesorowie tytularni, 10,5 % to doktorzy habilitowani, a 40,6 % – doktorzy). Warto podkreślić, że stan zatrudnienia jest utrzymany na poziomie roku ubiegłego, natomiast na korzyść zmieniła się struktura zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem grupy doktorów z 37% w roku akademickim 2016/17 do 40,6 % w roku obecnym. W okresie tych dwóch ostatnich lat aż 16 osób, zatrudnionych w Uczelni na podstawowym miejscu pracy, uzyskało stopień naukowy doktora ( po 8 w każdym roku).

Odznaczenia

Na wniosek Rektora, Prezydent RP – Pan Andrzej Duda, za wybitne zasługi w pracy naukowo- badawczej i dydaktycznej nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Ślipkowi. Odznaczenie to zostało wręczone 24 kwietnia 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Minister Edukacji Narodowej uhonorował Medalami Komisji Edukacji Narodowej następujących nauczycieli akademickich:

 1. dra hab. Henryka Mazurka
 2. doc. dra Marka Reichela
 3. dr Monikę Bigosińską
 4. dr inż. Marię Chuchro
 5. dra Pawła Kożucha
 6. dra inż. Antoniego Ligęzę
 7. dra inż. Grzegorza Przydatka
 8. mgr Bogusławę Gaweł
 9. mgra Dawida Zająca

Medale KEN wręczył JM Rektor – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.