Przejdź do treści


Wspólny apel w sprawie budowy szybkiej linii kolejowej z Krakowa do Nowego Sącza

Jak informowaliśmy już wcześniej nowe połączenie kolejowe między Krakowem a Nowym Sączem może nie powstać do 2023 roku, ponieważ budowa niezbędnego odcinka łączącego Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna została umieszczona na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. W obecnej sytuacji lokalne władze postanowiły wystosować wspólny apel do Ministerstwa Infrastruktury.

W trakcie spotkania, które odbyło się w budynku zabytkowego Dworca Kolejowego w Rabce-Zdroju, aktualną sytuację budowy linii kolejowej z Krakowa do Nowego Sącza zaprezentował Czesław Szynalik. – Na dzień dzisiejszy inwestycja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap to prace przygotowawcze, wykup terenu oraz projekt, na które przewidziano 311 700 tys. zł i to jest na liście podstawowej na pozycji 115. Drugi etap przewidujący modernizację, ale można powiedzieć, że budowę nowej linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz o wartości 3 064 mln zł został również umieszczony na liście podstawowej, na ten etap zagwarantowano środki w wysokości 685 500 tys. zł. Natomiast 3 etap, przewidujący tą najważniejszą część, czyli budowę linii Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark umieszczono na liście rezerwowej, a 3 851 mln zł planuje się pozyskać z Planu Junkersa – powiedział Czesław Szynalik.

O wsparciu inicjatywy przez Urząd Miasta Nowego Sącza zapewnił Zastępca Prezydenta Wojciech Piech. – Miasto Nowy Sącz przesłało już swoje uwagi do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Mamy bowiem poczucie odpowiedzialności za rozwój tej części Małopolski, która jest obecnie najgorzej skomunikowanym fragmentem Małopolski Południowej. Wojciech Piech jasno określił na co Miasto Nowy Sącz zwróciło szczególną uwagę. – W przesłanym do Ministerstwa formularzu konsultacji społecznych domagamy się przesunięcia budowy linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego. Uzasadniamy to m.in. tym, że realizacja inwestycji tylko do drugiego etapu niestety nie da oczekiwanego efektu.

Wojciech Piech wyraźnie zaznaczył, że umieszczenie 3. etapu inwestycji na liście rezerwowej opatrzone jest dużym ryzykiem. – Musimy mieć świadomość, że ryzyko związane z 3. etapem obciąża także realizację 2. etapu. Może dojść do tego, że nie zostanie zrealizowany nawet 2. etapu budowy linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz – ostrzega Zastępca Prezydenta. Konsultacje społeczne projektu uchwały potrwają do 2 września.

Obecnie konsultowany jest także nadrzędny w stosunku do Krajowego Programu Kolejowego dokument pod nazwą “Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. O tym, jak ważne jest, aby samorządy wzięły udział także w tych konsultacjach podczas spotkania mówił Zastępca Prezydenta Nowego Sącza. – Wypadkową zapisów Krajowego Programu Kolejowego będą zapisy nadrzędnej “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zadbajmy o to, aby wziąć udział także w tych konsultacjach, ponieważ w tym dokumencie rozstrzygną się kierunki rozwoju sieci transportowej państwa. Zadbajmy o to, aby nasze postulaty względem Krajowego Programu Kolejowego znalazły swoje umocowanie w tym dokumencie strategicznym – zaapelował Wojciech Piech.

Postulatem organizatorów spotkania było wspólne poparcie przesunięcia 3. etapu inwestycji z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego 2014-2023. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano jak ważną rolę dla przemysłu będzie miała budowa tej linii kolejowej. Zwrócono także uwagę na możliwe korzyści dla rozwoju turystyki. Jak zaznaczył Czesław Szynalik jest to jedyna inwestycja, która cieszy się tak dużym poparciem społecznym i której realizacja jest uzasadniona zarówno ekonomicznie jak i społecznie.

W sygnowanym liście intencyjnym czytamy:

“W imieniu mieszkańców zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pozytywną opinię w zakresie realizacji tak ważnych dla naszego regionu inwestycji strategicznych, jakimi są budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Apelujemy o przesuniecie przedsięwzięcia trzeciego etapu linii Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Realizacja tej inwestycji jest szansą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych aż trzech regionów: Beskidu Wyspowego, Podhala i Sądecczyzny. Umożliwi stworzenie konkurencyjnych czasów przejazdu w stosunku do transportu drogowego w relacjach Kraków-Nowy Sącz-Zakopane. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, która w obszarze infrastruktury, jako cel wskazuje wysoką zewnętrzną i wewnętrzną dostępność regionu dla konkurencyjności gospodarczej i przestrzennej. Budowa nowej linii kolejowej przyczyni się do wzrostu podróży transportem zbiorowym obsługiwanym przez linie kolejowe, których obecnie znaczenie jest marginalne”.

W liście intencyjnym podkreślono, że cała ludność zamieszkująca w rejonie planowanej inwestycji to ok. 1 mln mieszkańców, a Południowa Małopolska to obszar atrakcyjny turystycznie. Dodano także, że bezspornym jest fakt, iż znaczne zwiększenie udziału kolejowego w Małopolsce przyczyni się do ograniczenia smogu, będącego jednym z największych problemów województwa.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się także do samodzielnego wystosowania własnych stanowisk w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji pozarządowych.

Warto także przypomnieć że Nowy Sącz to miasto w którym członkowie PiS cieszą się jednym z najwyższych w kraju poparciem.

źródło: www.nowysacz.pl