Przejdź do treści


Radca Prawny – To Rada Miasta może zadecydować o ograniczeniu pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Ratusz Nowy Sącz – fot. Piotr Gaborek

Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk od kilkunastu dni publicznie nawołuje prezydenta Nowego Sącza do wyłączenia systemu poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Dzisiaj Urząd Miasta udostępnił opinie Radcy Prawnego, z której wynika, że to Rada Miasta posiada takie kompetencje.

– Ograniczenie pobierania opłat na terenie SPP [Strefy Płatnego Parkowania red.] jest możliwe poprzez zmianę uchwały Rady Miasta z dnia 19 listopada 2019 r., dokonanym przez Radę, przy czym rekomenduję ograniczenie samej strefy płatnego parkowania, a nie zapis dotyczący niepobierania opłat jako wątpliwy prawnie ze względu na publicznoprawny charakter tych opłat. – czytamy w opinii.

– Niestety Pani Przewodnicząca sieje zamęt i wprowadza w błąd mieszkańców – tak całą sprawę komentuje prezydent Ludomir Handzel.

Treść opinii prezentujemy poniżej:

Nowy Sącz, 24 marca 2020 r.

Pan Prezydent Ludomir Handzel

 W nawiązaniu do kwestii możliwości wstrzymania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza poboru opłat w strefie płatnego parkowania, pragnę wyrazić opinię jak poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 470) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłaty za parkowanie są środkiem publicznym stanowiącym niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym będącą dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Opłaty te, a także sposób ich pobierania są ustalane przez radę gminy.

Uchwałą Nr XXIII/233/2019 z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat Rada Miasta Nowego Sącza ustaliła strefę płatnego parkowania na określonym obszarze miasta i wprowadziła opłaty w wysokości wskazanej w tym akcie prawa miejscowego (Dz.Urz. Woj. Małopl. 2019 r., poz. 8377). Zatem zmiana w tym zakresie jest wyłączną kompetencją Rady Miasta, tak w zakresie wysokości opłat, jak i zmian dotyczących obszaru, na jakim wprowadzona została SPP. Nie istnieje zatem żadna inna, uproszczona forma, chyba, że dotyczy ona obszarów, na których są zlokalizowanej parkingi poza SPP, jak np. parking przy ul.Romanowskiego. Wtedy rzeczywiście decyzję podejmuje Prezydent, mając jednak na uwadze, że opłaty na tych terenach stanowią dochód z majątku miasta (o charakterze cywilnoprawnym).

Dodać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.:

„Art.  5. 

  1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

(…);

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;”

Jednocześnie, rozwiązanie w postaci wydania przepisów porządkowych (przykład Krakowa) wydaje się co najmniej wątpliwy prawnie. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 21990 r. o samorządzie gminnym w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe wydaje wójt w formie zarządzenia, ale wymagają one zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy (art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Nadmieniam, że Prezydent Miasta może umorzyć w całości lub w części zaległości powstałe w tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie oraz odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, gdy zaistnieje jedna z powyżej wskazanych przesłanek, ale jest rozstrzygane indywidualnie po powstaniu obowiązku wniesienia opłaty i nie dotyczy generalnego zaniechania pobierania opłat.

Reasumując, ograniczenie pobierania opłat na terenie SPP jest możliwe poprzez zmianę uchwały Rady Miasta z dnia 19 listopada 2019 r., dokonanym przez Radę, przy czym rekomenduję ograniczenie samej strefy płatnego parkowania, a nie zapis dotyczący niepobierania opłat jako wątpliwy prawnie ze względu na publicznoprawny charakter tych opłat.

 

Radca Prawny

Joanna Nestor-Suska (-)