Przejdź do treści


Nowy Sącz: Radni uchwalili budżet na 2017 rok

Rada Miasta Nowego Sącza

Radni miejscy większością głosów uchwalili w czwartek budżet na rok 2017. Za budżetem głosowało 16 radnych, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu uczestniczyło udział 22 radnych.  

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak podkreślił, że wysokość wydatków majątkowych w budżecie miasta na rok 2017 zabezpiecza realizację nowych inwestycji, jak również kontynuację dotychczasowych. – Wysoki poziom wydatków majątkowych wiąże się z planowaną realizacją dużych zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulicy Krakowskiej, Legionów, Bulwar Narwiku – kwota 26 mln zł, modernizacja budynku ratusza – kwota 6 mln zł, rozbudowa amfiteatru w ramach Rewitalizacji Wenecji Sądeckiej – kwota 4 198 776 zł.

Ryszard Nowak przedstawiając projekt uchwały budżetowej zaznaczył, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2017 rok. – Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 została przedłożona Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2016 r.
Prezydent dodał też, że projekt budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2017 uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji Rady Miasta Nowego Sącza. – Przedstawiając powyższe, proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu miasta Nowego Sącza na 2017 rok – zaznaczył prezydent Nowego Sącza.

W odpowiedzi na podjętą przez radnych dyskusję prezydent dodał, że nie tylko w 2017 roku, ale do końca obecnej kadencji szczególnie ważne dla władz miasta będą także te mniejsze inwestycje. – To są sprawy bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców. Dla nich ważne jest to, że nie będzie już dziury w chodniku, że naprawimy 50 metrów jezdni czy postawimy dwie lampy oświetleniowe – mówił Ryszard Nowak. – Mieszkańcom największą satysfakcję przynoszą nie te największe inwestycje, ale te najbliższe ich miejsca zamieszkania.

Przyjęta Uchwała zakłada szacowane dochody budżety miasta w łącznej kwocie 522 355 416 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 481 316 181 zł
 • dochody majątkowe: 41 039 235 zł 

Planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 526 818 664 zł. 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 463 248 zł, który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z kredytu.

Na dochody miasta ogółem składają się:

 • dochody własne w kwocie 216 029 612 zł
 • dotacje celowe oraz środki z innych źródeł 150 747 064 zł
 • Subwencje 155 578 740 zł

Subwencja ogólna obejmuje część oświatową w kwocie 150 374 496 zł, co stanowi 96,65 % całkowitej kwoty subwencji ogólnej.

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2017 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok o 4,7%.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2016 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i powiat, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i powiatu oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2017 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

 • Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
 • Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 • Dochody z majątku gminy,
 • Pozostałe dochody, w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
 • Subwencja ogólna z budżetu państwa,
 • Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • Dotacje z funduszy celowych,
 • Dotacje z Unii Europejskiej i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Planowane wydatki ogółem na rok 2017 ustalono w kwocie 526 818 664 zł i są one wyższe w porównaniu przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 10,6 %. Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 475 318 596 zł tj. o 6,1 % powyżej przewidywanego wykonania  w 2016 roku.

Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest głównie przyznaniem Miastu wyższej dotacji na świadczenia wychowawcze „500 plus” oraz planowaną do realizacji dużą liczbą projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 12 733 336 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 51 500 068 zł i wzrastają one w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 82,1 %.

Informacje dotyczące budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2017 są dostępne pod adresem: http://www.nowysacz.pl/budet-miasta-w-2017r.

źródło: www.nowysacz.pl