Koalicja Nowosądecka: Ratusz odmawia Sądeczanom dostępu do informacji publicznej!

Opublikowano 2 października 2017 przez
Koalicja Nowosądecka: Ratusz odmawia Sądeczanom dostępu do informacji publicznej!
Ratusz w Nowym Sączu – Fot. Maciej Berowski

Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka wystąpiło z prośbą do prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o udostępnienie faktur za usługi prawnicze z ostatnich 18 miesięcy. Pan prezydent postanowił odmówić Sądeczanom informacji na temat wydatkowanych kwot na usługi prawnicze gdyż, jak podano w uzasadnieniu, żaden z przepisów obowiązującego prawa nie przewiduje, aby stowarzyszenia spełniały funkcję kontrolną w stosunku do Miasta.Dla przypomnienia ratusz zatrudnia 8 osób w dziale Zespołu Radców Prawnych (informacje ze strony Urzędu Miasta).  Poniżej decyzje prezydenta Nowaka wraz z uzasadnianiem:

Nowy Sącz, 2 października 2017 r.

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA 

Stowarzyszenie
Koalicja Nowosądecka
ul. Nowy Świat 2
33-300 Nowy Sącz

WOR.BOM.1431.103.2017

DECYZJA

Działając w oparciu o art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka ul. Nowy Świat 2 33-300 Nowy Sącz,
o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia dokumentów związanych
z wydatkami za zlecanie usług prawniczych przez Urząd Miasta Nowego Sącza dla firm zewnętrznych z ostatnich 18 miesięcy,

Postanawiam

odmówić udostępnienia informacji publicznej

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2017 r. do Urzędu Miasta Nowego Sącza, za pośrednictwem platformy ePUAP, wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka ul. Nowy Świat 2 33-300 Nowy Sącz, o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia dokumentów związanych z wydatkami za zlecanie usług prawniczych przez Urząd Miasta Nowego Sącza dla firm zewnętrznych z ostatnich 18 miesięcy (nazwy firmy, liczby faktur oraz sumy kwot z faktur).
Uznając, że przedstawione żądanie stanowi informację przetworzoną ze względu na konieczność, zebrania, zestawienia, wyliczenia danych oraz skanowania dokumentów, 26 września 2017r. skierowano do Wnioskodawcy za pośrednictwem platformy ePUAP pismo o wykazanie szczególnego interesu publicznego, który uzasadniałby przygotowanie i udostępnienie danych.
W tym samym dniu Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka przesłało uzupełniony wniosek z dodatkowym żądaniem przesłania wszystkich faktur za zlecone usługi prawne oraz informacją, że żądanie jest zasadne ze względu na kontrolę nadmiernych wydatków oraz fakt, że Urząd Miasta zatrudniając radców prawnych i zlecając usługi prawne firmom zewnętrznym „może stanowić brak kontroli wydatkowania środków publicznych”.

Organ uznaje, iż przedstawione argumenty nie uzasadniają szczególnego interesu publicznego, gdyż stowarzyszenie szczególny interes publiczny upatruje w tym, iż spełnia funkcję kontrolną w stosunku do Miasta podczas gdy, żaden z przepisów obowiązującego prawa nie przewiduje, aby stowarzyszenia spełniały taką funkcję w stosunku do organów i jednostek samorządu gminnego. Funkcje kontrolne w stosunku do organów gminy spełnia Regionalna Izba Obrachunkowa oraz w stosunku do działalności prezydenta miasta – komisja rewizyjna Rady Miasta. Bezpodstawne przypisywanie sobie funkcji kontrolera organów gminy nie uzasadnia, aby informacja przetworzona mogła zostać stowarzyszeniu udzielona.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę, że art. 3. ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi o konieczności wykazania nie tyle interesu publicznego, co szczególnego interesu publicznego, organ uznaje, że Wnioskodawca go nie wykazał.

Wobec powyższego postanowiono jak powyżej.

W toku postępowania o udostępnienie niniejszej informacji publicznej stanowisko zostało zajęte przez:
Magdalenę Biłat – kierownika Biura Obsługi Mieszkańców,
Zdzisława Garleja – radcę prawnego Urzędu Miasta .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu
w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podpisano:
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta
Nowego Sącza

/źródło: Koalicja Nowosądecka/