Przejdź do treści


1 lutego rusza kwalifikacja wojskowa na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Wojsko - fot. pixabay.com

Z dniem 1 lutego 2024 roku rozpoczyna się proces kwalifikacji wojskowej na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Powiatowa Komisja Lekarska będzie działać od 1 lutego do 11 kwietnia 2024 roku w siedzibie Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki).

Osoby zobowiązane do udziału w procesie kwalifikacji wojskowej muszą stawić się we wskazanym miejscu i terminie, zabierając ze sobą:

  • Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości, a także dokument uzasadniający nieobecność w przypadku niemożności stawienia się na kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie.
  • Posiadane dokumenty medyczne, w tym wyniki specjalistycznych badań przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed datą kwalifikacji wojskowej, lub wypis z orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz z dokumentacją medyczną.
  • Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, uczestnictwo w nauce oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku dotyczy:

  •  Mężczyzn urodzonych w 2005 roku.
  • Mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie spełniają określonych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej w latach 2022-2023:

  • Uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności wygasa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  • Uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności wygasa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji.
  • Kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które jeszcze nie przystąpiły do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
  • Osoby, które ukończyły 18 lat i dobrowolnie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
  • Osoby mające nieuregulowany stosunek do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Sankcje karne:

W przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz z urzędu, lub na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia lub zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu