Przejdź do treści


Wyniki audytu w SARR S.A. – spółka nie realizuje celów, do których została powołana i generuje straty

Konferencja prasowa poświęcona prezentacji wyników audytu w spółce SARR S.A. – fot. UM NS

W poniedziałek w nowosądeckim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której przedstawione zostały wyniki audytu przeprowadzonego w spółce miejskiej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Kilkunastoosobowy zespół audytorów z SenseMaking Consulting Group szczegółowo przeanalizował działalność Spółki SARR S.A w latach 2015-2018. Z przeprowadzonych analiz wynika, że spółka nie osiąga właściwie żadnych celów, do których została powołana. Za to co roku generuje straty, z wyjątkiem sytuacji gdy wyprzedaje swój majątek.

Wyniki audytu zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group – profesor Roman Batko oraz dr inż. Janusz Sasak.

Profesor Roman Batko prezes spółki SMCG SenseMaking Consulting Group -fot. UM NS

Spółka realizowała projekty o bardzo małym znaczeniu społecznym i ciężarze gatunkowym. W Spółce nie ma niczego co można nazwać myśleniem strategicznym i wspieraniem rozwoju regionu. Rodzi się fundamentalne pytanie: Czy spółka miejska, która nie realizuje zadań statutowych, nie przynosi korzyści miastu i generuje straty, może powinna w ogóle nic nie robić? Myślę, że spółka czeka poważna restrukturyzacja, a zarząd wraz z akcjonariuszem musi zastanowić się nad przyszłością tej spółki. – mówił profesor Roman Batko prezes spółki SMCG SenseMaking Consulting Group.

Lista nieprawidłowości, które wykazał audyt jest długa, należą do niej między innymi:

  • Pracownik Spółki przywłaszczył sobie kwotę 206 552,74 zł. Spółka SARR zawarła ugodę pozasądową w sprawie naprawienia szkody, jednakże zaniechała zgłoszenia tego faktu stosownym organom. Dług sprzedano za połowę wartości firmie zewnętrznej.
  • Spółka powołała fundację Silver Economy, nad którą nie sprawuje kontroli.Dodatkowo Fundacja ta konkuruje z Agencją na rynku usług szkoleniowych, czyli można stwierdzić, że Fundacja działa na szkodę fundatora.
  • W SARR SA zawierano umowy w sposób nietransparentny i bez zabezpieczania interesu spółki
  • W SARR w audytowanym okresie nie była prowadzona ewidencja pojazdów
  • W Spółce sporządza się sprawozdanie finansowe za rok poprzedni i sprawozdanie z działalności Spółki. Do oceny prac Zarządu w audytowanym okresie stosowano wskaźniki, jednakże każdorazowo pomimo nieosiągnięcia poziomu zakładanego we wskaźnikach Rada Nadzorcza uznawała cele za zrealizowane i przyznawała nagrody Zarządowi.
  • Dokumentacja dotycząca podróży służbowych z roku 2018 posiada braki uniemożliwiające sprawdzenie zasadności wyjazdów. W przekazanej audytorom dokumentacji brak jest części dokumentów
  • W analizowanym okresie strata z działalności operacyjnej nie wystąpiła wyłącznie w 2017, w którym Spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 2821,85 zł. tylko i wyłącznie dzięki sprzedaży aktywów majątkowych.
  • Dokumentacja w Spółce prowadzona była chaotycznie, bywa niekompletna i niespójna

Raport z audytu w Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółce Akcyjnej

/źródło: UM NS