Przejdź do treści


Zostałeś zwolniony z pracy? Mamy dla Ciebie ofertę!

Nawet 23 tysiące złotych i pełny pakiet szkoleń, w jaki sposób prowadzić swoją firmę

Możesz otrzymać nawet 23 tysiące złotych i pełny pakiet szkoleń, w jaki sposób prowadzić swoją firmę. Wystarczy przystąpić do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.
Rodzaje wsparcia:

Moduł I Doradztwo zawodowe – w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz poradnictwie psychologicznym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania;

Moduł II Wsparcie psychologiczno- szkoleniowo-aktywizacyjne – w ramach tego modułu oferujemy:

 •  szkolenia zawodowe i studia podyplomowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
 • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie szansy na znalezienie zatrudnienia
  – opiekę mentora
  – dodatki relokacyjne

Moduł III Wsparcie szkoleniowo-doradczo-finansowe – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych do 23 tysięcy złotych na osobę.
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do:

 • osób poniżej 30 roku życia
 • osób w wieku powyżej 50 lat
 • osób o niskich kwalifikacjach
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
 • osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy
 • osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 262 27 02, 18 443 21 30 lub na stronie internetowej www.pcfe.powiat-ns.pl