Przejdź do treści


Zmiana wysokości opłat za wywóz nieczystości ciekłych

1 lipca 2018 r wejdzie w życie Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca wysokość opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości mieszczących się na terenie miasta.

Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. zryczałtowana opłata za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości mieszczącej się na terenie miasta Nowego Sącza, niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej oraz na której nie funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków wynosić będzie 117,00 złotych miesięcznie. Opłata ma charakter zryczałtowany i dotyczy całej ilości odebranych z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Opłatę, o której mowa powyżej, właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza (nr rachunku: 04 1050 1562 1000 0024 4013 9463) lub w Kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza [lokalizacja punktów kasowych UM Nowego Sącza:

  • punkt kasowy nr 1: Rynek 1 (ratusz), 33-300 Nowy Sącz;
  • punkt kasowy nr 2: ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz (Galeria Trzy Korony poziom “-2”)]

do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa (wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości) została zrealizowana.

Właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) nieruchomości niezamieszkałych, wyposażonych w zbiornik wybieralny na nieczystości ciekłe, powinni zgłosić ten fakt na piśmie do Urzędu Miasta Nowego Sącza – Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz).

Czytaj więcej: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/19123