Przejdź do treści

Zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

MOPS ul. Grunwaldzka - fot. UMNS

Od 1 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu będzie miał nową siedzibę główną przy ul. Grunwaldzkiej 59A. Godziny otwarcia urzędu pozostaną bez zmian tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

W nowej lokalizacji będzie działać sekretariat oraz dziennik podawczy, gdzie można będzie składać wnioski oraz korespondencję dotyczącą wszelkich spraw.

Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Program Rządowy „Dobry start” oraz fundusz alimentacyjny. Działu Pomocy Środowiskowej: pomoc społeczna w tym pierwszego kontaktu, sekcja ds. pracy socjalnej w tym: punkt wsparcia i konsultacji dla osób doświadczających przemoc w rodzinie, sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją, referat ds. świadczeń w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, do celów przyznania pomocy finansowej między innymi zasiłków stałych, okresowych, celowych, oraz referat ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wsparcie ze strony PEFRON.

Działu Finansowo – Księgowy: KASA czynna w godzinach 10.00 do 13.00.

Kontakt telefoniczny: 18 444-36-23, 18 444-36-24, Fax: 18 443-52-39

Email: sekretariat@mops.nowysacz.pl oraz mops@nowysacz.pl

Przy ul. Grunwaldzkiej 59 będzie się mieścił Dział Organizacji i Kadr oraz Zespół  ds. zamówień publicznych.

W siedzibie przy ul. Śniadeckich 10a będzie można załatwić sprawy dotyczące:

Dział Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej: prowadzenie spraw dotyczących diagnozowania, monitoringu oraz zapewnienia warunków funkcjonowania instytucjonalnej pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej, prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem pomocy instytucjonalnej w tym: całodobowych usług w domach pomocy społecznej, mieszkaniach chronionych, wsparcia dziennego w środowiskach domach samopomocy.

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Socjalnej dla uczniów: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przyznawaniem, wstrzymywaniem wypłaty i odmową przyznawania dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Asystenci rodziny: realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Dział Izba Wytrzeźwień. Kontakt telefoniczny Izba Wytrzeźwień: 18 449-04-98

W siedzibie przy ul. Tarnowskiej 28 będzie można załatwić sprawy dotyczące:

Działu Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pomoc psychologiczna oraz Hostel dla ofiar przemocy.

Klubu Integracji Społecznej: realizacja działań umożliwiających udzielanie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy.

Kontakt telefoniczny: 18 449-04-94, 18 449-04-91

W siedzibie przy ul. Żywieckiej 13

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt telefoniczny: 18441-83-63

/źródło: UMNS