Przejdź do treści

Złóż wniosek w styczniu i zdobądź dotację na prace konserwatorskie

Do 30 stycznia 2019 r. można składać wnioski na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Dokumenty mogą składać jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do zabytku.
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, dotyczą:

  • zabytków ruchomych – prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
  • zabytków nieruchomych – podejmowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych;
  • krajobrazu kulturowego – działań zmierzających do wyeksponowania historycznie ukształtowanej (w wyniku działalności człowieka) przestrzeni, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
  • dokumentowania zasobów – diagnozowania, programowania i dokumentowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
    Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty renowacyjne obejmuje nakłady na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku nieruchomego jak i ruchomego; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne wykonane z drewna części składowe i przynależności; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
Środki przeznaczone na ten cel w 2018 r. wynoszą 72 tysiące złotych. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Małgorzata Skwarka (tel. 18 41 41 813).
Wniosek do pobrania: http://www.nowosadecki.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-dotacje-celowe-na-prace-konserw
(olsz)