Przejdź do treści

Trudna sytuacja Spółki Sądeckie Wodociągi

hydrant

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., mimo stabilnych przychodów, borykają się z poważnymi wyzwaniami finansowymi i operacyjnymi. Na koniec maja 2024 roku spółka odnotowała przychód w wysokości 24 973 274,22 zł, co jest porównywalne do analogicznego okresu z roku poprzedniego (24 947 215,11 zł). Jednak wzrost kosztów, w szczególności wynagrodzeń i ZUS, doprowadził do znaczącej straty w wysokości 5 030 000 zł (w porównaniu do 3 114 892,11 zł w maju 2023 roku).

Z danych opublikowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza wynika że, obecna kondycja finansowa Sądeckich Wodociągów jest trudna. Stabilne przychody nie są w stanie zrekompensować rosnących kosztów, co prowadzi do strat operacyjnych. Kluczowe jest przeprowadzenie restrukturyzacji, audytu oraz działań optymalizacyjnych, aby zredukować koszty i poprawić efektywność zarządzania. Ponadto, zobowiązania wobec PFR wymagają przemyślanej strategii finansowej, aby uniknąć dalszego zadłużania się.

Główne problemy finansowe spółki

  1. Strata operacyjna: Na koniec maja 2024 roku strata na działalności operacyjnej wyniosła 3 171 182 zł, co jest o 1,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
  2. Zapasy i rezerwy: Zapasy wzrosły z 1 229 018,00 zł na koniec 2023 roku do 1 686 973,00 zł na koniec maja 2024 roku. Spółka nie tworzy rezerw z tytułu porozumień związanych z nabywaniem budowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, co generuje szacunkowe zobowiązanie w wysokości ponad 1,2 mln zł w bieżącym roku.
  3. Koszty wynagrodzeń: Wzrost kosztów wynagrodzeń, wynoszący ponad 1,64 mln zł, jest głównym problemem finansowym spółki. Struktura organizacyjna jest nieefektywna, a brak precyzyjnych kryteriów oceny wydajności pracowników utrudnia obiektywną ocenę i optymalizację zatrudnienia.
  4. Zobowiązania wobec PFR: Spółka jest zobowiązana do odkupu udziałów od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zgodnie z harmonogramem. Szacunkowe zobowiązanie na 2024 rok wynosi ponad 6,3 mln zł, co przy obecnej tendencji będzie wymagało finansowania części odkupu długiem.

Umowy marketingowe i reklamowe

Spółka poniosła wydatki przekraczające 220 tys. zł netto na umowy marketingowe i reklamowe w latach 2022-2024. Trwa analiza celowości zawierania tych umów oraz ocena, czy faktycznie realizowano związane z nimi czynności.

Historia sprzedaży udziałów

W styczniu 2018 roku, podczas prezydentury Ryszarda Nowaka, Sądeckie Wodociągi sprzedały 20% swoich udziałów Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) za prawie 40 mln zł. 30 mln zł z tej kwoty trafiło do budżetu Nowego Sącza, a pozostałe fundusze otrzymały podsądeckie gminy: Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna. Nowak zamierzał przeznaczyć środki m.in. na budowę nowego stadionu Sandecji.

Umowa między PFR a Nowym Sączem była częścią Funduszu Inwestycji Samorządowych i Pakietu dla Miast Średnich. Nowy Sącz był pionierem tego projektu w Polsce.

Utrata kontroli nad Spółką

Po sprzedaży udziałów PFR, Miasto Nowy Sącz straciło kontrolę nad spółką Sądeckie Wodociągi. Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółki w lutym 2019 roku, obecny prezydent Ludomir Handzel poinformował, że miasto nie ma możliwości dokonywania zmian w Zarządzie spółki bez zgody PFR, który jest mniejszościowym udziałowcem. Do chwili obecnej Miasto nie odzyskało pakietu większościowego udziałów w spółce, co uniemożliwia mu samodzielne podejmowanie kluczowych decyzji.