Przejdź do treści


Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w najbliższy piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W najbliższy piątek, 30 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Początek o godz. 12:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
 18. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok: a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
  b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 20. Oświadczenia, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu