Przejdź do treści


Sesja rady Powiatu Nowosądeckiego w najbliższy czwartek (22 czerwca)

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W najbliższy czwartek, 22 czerwca 2017 r. odbędzie się uroczysta sesja rady Powiatu Nowosądeckiego. Początek o godz. 11:00.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. 6.1 Przedstawienie:
  a) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok;
  b) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok;
  c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok;
  d) uchwały Nr SO.XII/423/56/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami;
  e) informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok;
  f) stanowiska – opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok;
  g) uchwały Nr SO.XII/424/49/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  6.2. Dyskusja.
  6.3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.
  6.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
 8. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nawiązania współpracy z Powiatem Wejherowskim.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Nowosądeckiego.
 15. Oświadczenia, wolne wnioski.
  PRZERWA
 16. Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”:
  a) uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego;
  b) odśpiewanie hymnu państwowego;
  c) przemówienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunta Parucha;
  d) wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”;
  e) wystąpienia zaproszonych gości;
  f) wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego;
  g) występ artystyczny.
 17. Zamknięcie sesji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu