Przejdź do treści


Sądecki MPEC uruchomił dwie ważne inwestycje wykorzystujące alternatywne źródła energii

Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otworzyło dwie ważne inwestycje wykorzystujące alternatywne źródła energii. To wysokosprawna kogeneracja gazowa 6 MW wraz z kotłem gazowym 5 MW przy ul. Lwowska 135 oraz kocioł na biomasę 3 MW przy ul. Wiśniowieckiego 56.

Obie inwestycje stawiają sądecki MPEC w krajowej czołówce zakładów, które aktywnie rozwijają alternatywne źródła energii, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 i ograniczenia udziału węgla w produkcji ciepła. Jednocześnie poszerzają zdolności produkcyjne kotłowni Millenium. Uruchomienie nowoczesnej kogeneracji gazowej o mocy 6 MW i kotła gazowego o mocy 5 MW umożliwia dodatkowo generację i sprzedaż energii elektrycznej, pokrywającą 2/3 zapotrzebowania gospodarstw domowych na obszarze Nowego Sącza.

Otwarcie kotła na biomasę o nominalnej mocy do 3 MW przynosi istotne korzyści związane z dywersyfikacją źródeł energii i wykorzystaniem potencjału biomasy. Wprowadzenie tych nowych, niskoemisyjnych źródeł energii do eksploatacji umożliwi systemowi ciepłowniczemu uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, obniżając udział węgla w produkcji ciepła poniżej 50%. Warto zauważyć, że już w 2019 roku 100% produkcji ciepła w kotłowni Millenium pochodziło z węgla. Te inwestycje otwierają nowy rozdział w rozwoju MPEC Nowy Sącz, kładącym nacisk na zrównoważoną produkcję czystej energii cieplnej.

Podsumowanie efektów związanych z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zakończyło realizację projektu związanego z budową wysokosprawnej kogeneracji gazowej, realizowanego z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Bezpośrednim celem była budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 3 silników kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt co zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium a także umożliwi produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

Korzyści:

 • poprawienie jakości powietrza,
 • dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła,
 • oszczędności z tytułu płatności emisji CO2 (tzw. uprawnienia EUA),
 • zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 30 554 420 PLN brutto, przy czym zostało przyznane dofinansowanie do projektu na poziomie 43% wydatków kwalifikowanych. Dotacja dla MPEC Nowy Sącz wyniosła: 9 418 000 PLN. Ponad to MPEC pozyskał premię kogeneracyjną dzięki, której na przestrzeni 15 lat otrzyma 19 100 000 PLN bezzwrotnego wsparcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIE OBEJMOWAŁO:

 • budowę układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z 3 jednostekwytwórczych o mocy 6 MWe i 5,85 MWt wraz z przyłączami,
 • budowę rezerwowo – szczytowej kotłowni gazowej o mocy 5 MWt,
 • realizację systemu SCADA dla nowych źródeł.

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI:

 • nr projektu: POIS.01.06.01-00-0114/19,
 • status: zrealizowany,
 • termin realizacji projektu: 2020 r. ÷ 2023 r.,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej: 6 MWe,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej: 5,85 MWt.

 

Podsumowanie efektów związanych z zakończeniem budowy kotła biomasowego o mocy 3 MW w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zakończyło realizację zadania „Montaż kotła na biomasę o mocy nominalnej do 3 MW” w ramach projektu „Nowe ŹródłaEnergii w MPEC Nowy Sącz”. MPEC otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Bezpośrednim celem zadania była budowa kotła na biomasę o nominalnej mocy do 3 MW, cozapewnia dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium, a także dywersyfikuje wykorzystywane źródła ciepła. Całkowita wartość zadania „Montaż kotła na biomasę o mocy do 3 MW” w ramach projektu„Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz” wyniosła 9 692 400 PLN brutto, przy czym dofinansowanie tego zadania przyznano na poziomie 36% wydatków kwalifikowanych i wynosi 2 828 218 PLN.Korzyści:

 • poprawienie jakości powietrza,
 • wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy,
 • dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła,
 • ograniczenie emisji CO2,
 • zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC,
 • możliwość zapewnienia ekologicznego ciepła systemowego większej liczbie mieszkańcówNowego Sącza,
 • zwiększenie potencjału i możliwej rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Dzięki realizacji projektów źródłowych w 2023 r. ciepło wytwarzane w MPEC Nowy Sącz będzie pochodziło już w ponad 50% z Odnawialnych Źródeł Energii i Kogeneracji.

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI – Budowa kotła na biomasę do 3 MW:

 • nr projektu: MFEOG.07.04.13-06-0022/21,
 • status zadania: zrealizowany,
 • termin realizacji zadania: 2022 r. ÷ 2023 r.,
 • termin realizacji projektu: 2021 r. ÷ 2024 r.,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej: do 3 MW.

/źródło: MPEC Nowy Sącz