Przejdź do treści


Ruszył przetarg na budowę stadionu Sandecji Nowy Sącz

Stadin Sandecji Nowy Sącz - fot. Google, Inc.

28 lutego ogłoszono przetarg na budowę Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Nowy stadion Sandecja ma zostać wykonany w systemie “zaprojektuj i wybuduj”, w którym to na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.

Oto treść komunikatu związanego z przetargiem:

Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o., działając w imieniu i na rzecz Miasta Nowego Sącza w dniu 28 lutego 2018 roku wszczęła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: “opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ulicy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu”.

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionej dokumentacji technicznej oraz nadzór autorski, niezbędne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ulicy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu.

Przebudowany i rozbudowany stadion ma spełniać wymagania i zalecenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, zapewniające uzyskanie licencji na uczestniczenie w Rozgrywkach Klubowych PZPN oraz Rozgrywkach Klubowych Europejskiej Federacji Piłki Nożnej UEFA.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do wykonania prac projektowych – koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej całość zamierzenia inwestycyjnego, to jest: stadion o pojemności do 8.200 miejsc siedzących zadaszonych, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawa, warunków PZPN dotyczących stadionów sportowych III Kategorii oraz wymagań UEFA.

Koncepcja powinna uwzględniać również rozwiązania w zakresie komunikacji, stosownie do założeń i wymagań określonych przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Przedmiotowa Koncepcja powinna w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące obiekty. Koncepcja winna zawierać wizualizację graficzną kolorową w formacie 3D.

Koncepcja winna przewidywać etapowanie realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1)etap pierwszy: dla od 4.500 do 5.000 miejsc siedzących i zadaszonych na trybunie północnej i południowej

2)etap drugi (docelowy): dla 8.200 miejsc siedzących i zadaszonych.

Jednocześnie wyłoniony w przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) opracowania Projektów Budowlanych wraz z Informacją Dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniających wymagania Zamawiającego oraz zawierających problematykę projektów wykonawczych,
b) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Kosztorysów Inwestorskich z zestawieniem łącznej wartości zamierzenia inwestycyjnego wraz z przedmiarami robót i wykazem wszystkich kosztorysów inwestorskich wraz z ich wartością,
c)wystąpienia do organu administracji architektoniczno-budowlanej z kompletnymi wnioskami o wydanie pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego,
d)uzyskania w imieniu i na rzecz Miasta i przekazanie Miastu ostatecznych i prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:45.