Rusza kwalifikacja wojskowa

Opublikowano 19 lutego 2018 przez
Rusza kwalifikacja wojskowa

Jutro rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego będzie pracować od 20 lutego do 27 kwietnia 2018 r. w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 18).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
  •  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
  •  mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • soby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);
  • kobiety urodzone w latach 1994-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

/(o)