Przejdź do treści


Raport o stanie Powiatu i jednogłośne absolutorium!

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski i Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk - Fot. Maria Olszowska

Podczas dzisiejszej sesji, przed głosowaniem nad absolutorium, radni wysłuchali sprawozdania wicestarosty Antoniego Koszyka z pracy Zarządu w 2018 r. i zrealizowanych w tym czasie inwestycji. Wicestarosta przedstawił także Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego, po którym radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi. Podobnie było z absolutorium. Zarząd otrzymał je jednogłośnie.

Przed głosowaniem, starosta Marek Kwiatkowski przedstawił raport w wykonania budżetu i prac inwestycyjnych prowadzonych w 2018 r. Po uzyskaniu absolutorium, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Romanem Potońcem podziękowali Małgorzacie Bochenek – skarbnik Powiatu za wykonanie budżetu.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski - Fot. Maria Olszowska

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski – Fot. Maria Olszowska

Radni wysłuchali też sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z okresu międzysesyjnego.

– Mam bardzo dobą informację. Dzięki rozmowom, które prowadziłem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister wydał decyzję rozstrzygającą kwestię „majątku ziemskiego w Marcinkowicach”, będącego we władaniu Zespołu Szkół w Marcinkowicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, stronom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale zgodnie z decyzją, grunt na którym są działki budowlane oraz teren przeznaczony pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach, będzie nadal własnością Powiatu Nowosądeckiego. Ale to nie wszystkie dobre informacje. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów o przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej dotacji w kwocie 427.916 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna. Dofinansowanie stanowi 50 procent kwoty 857.771 złotych. W budżecie Powiatu Nowosądeckiego na rok bieżący została zabezpieczona kwota udziału własnego. Mamy także przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25 tysięcy złotych do stworzenia Powiatowej Strefy Aktywności w Starym Sączu w ramach programu OSA 2019. Dzięki temu zostanie zagospodarowany teren wokół budynku Internatu w Starym Sączu. Znajdzie się tam siłownia plenerowa i strefa relaksu. Całkowita wartość inwestycji to 59.460 złotych.

Władze Powiatu otrzymały potwierdzenie, że projekt „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A w wysokości 48 263,64 €. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół leśnych, a przez to zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku przygranicznym. Projekt realizowany jest przy współpracy ze szkołą leśną z Twardoszyna. Planowane są wymiany uczniów oraz organizacja praktyk zawodowych i kursów poszerzający program kształcenia (pilarz, brakarz, leśne systemy informatyczne, podstawowy kurs języka słowackiego). Rozpoczęcie projektu zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Starosta przekazał także informacje dotyczące zaawansowania prowadzonych przez Powiat inwestycji.

– Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są roboty przy budowie nowego wiaduktu kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej w Ptaszkowej – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Do te pory posadowiono główny element konstrukcji nośnej wiaduktu pod nasypem kolejowym oraz wykonano przepust żelbetowy na odprowadzenie wód opadowych. Całkowita wartość tej inwestycji to 6.958.220 złotych. Powiat Nowosądecki partycypuje w kosztach związanych z przebudową drogi w wysokości 360 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2019 roku.

Kolejna inwestycja to wykonanie nowego pokrycia dachowego o powierzchni ponad 1200 metrów kw. na budynku stodoły w Nawojowej. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazanej Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej za kwotę 155 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac – 31 lipca br. Budynek był pokryty płytami eternitu, który zostanie przekazany do utylizacji w ramach naszego programu.

– Został zakończony pierwszy etap robót w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Jest już nowy dach i ocieplenie. Obecnie realizowany jest II etap projektu, który obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie budynku i modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień tego roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

Prace trwają również na drogach powiatowych. Obecnie, w ramach ogłoszonego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych, została przygotowana dokumentacja na remont:

– drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec o długości 5272 m w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec. Wartość robót: 13.797.763,26 zł. Minimalny poziom dofinansowania: 6.898.881,00 zł (50%). Realizację zadania przewidziano na lata 2019-2020

– drogi powiatowej Ropa – Gródek – Biała Niżna na długości 2740 m w miejscowości Gródek. Wartość robót budowlanych: 3 069 077,86 zł. Minimalny poziom dofinansowania: 1 534 538,00 zł (50%). Realizację zadania przewidziano na lata 2019-2020.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska