Przejdź do treści


Rada Miasta zaaprobowała wykonanie budżetu za 2016

Rada Miasta zaaprobowała wykonanie budżetu za 2016 - Fot. UM Nowego Sącza

Podczas wtorkowej sesji Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sącza za 2016 rok i udzieliła absolutorium Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi.
– Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy głosowali za absolutorium. Jest to dowód na to, że doceniacie państwo moją prace, ale również pracę całego Urzędu Miasta. Ta współpraca zależy także od państwa, od prac w komisji, które zawsze są merytoryczne. Dziękuję za poparcie – powiedział Ryszard Nowak.
Budżet miasta na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miasta Nowego Sącza Nr XIX/214/2015 z 29 grudnia 2015 roku.
W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększono planowane dochody 2016 roku o 61 986 698,10 zł, natomiast planowane wydatki o 65 941 290,10 zł. W związku z czym ostatecznie plan budżetu Miasta za 2016 rok po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian przedstawia się następująco:

  1. Planowane dochody ogółem 491 578 093,10 zł
  2. Planowane wydatki ogółem  491 886 041,10 zł
  3. Planowany deficyt  (-)  307 948 zł
  4. Planowane przychody 4 054 592 zł
  5. Planowane rozchody dotyczące spłat kredytów  3 746 644 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono długoterminowe kredyty zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 3 746 644 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wyniósł 88 891 264 zł.
Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe budżet Miasta na dzień 31.12.2016 r. wykazuje deficyt w kwocie 64 228 163,87zł.
Ogółem wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 r. w ujęciu statystycznym przedstawia się następująco:
Dochody ogółem 486 973 972,92 co stanowi 99,1% wykonania planowanych dochodów w tym:

  • Dochody własne 213 372 637,20 wykonanie 101,2%
  • Dotacje celowe  121 976 414,72 wykonanie 94,5%
  • Subwencja ogólna 151 624 921,00 wykonanie     100%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem 462 618 404,30 wykonanie 94,0% założeń planowych, w tym:

  • Wydatki majątkowe 20 287 337,28  wykonanie 70,1%
  • Wydatki bieżące 442 331 067,02  wykonanie 95,5%

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 26 kwietnia 2017 r. postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza