Przejdź do treści


Przyjaciel z Okna Nadziei – wypełniamy dni ludzi chorych i samotnych życiem

W odpowiedzi na oddolną prośbę o otoczenie opieką osób samotnych i ich rodzin oraz stworzenie możliwości do zaangażowania mieszkańców gminy w wolontariat długoterminowy na rzecz tych osób projekt realizowany przez Fundację OKNO NADZIEI, polega na rozwinięciu profesjonalnego wolontariatu opiekuńczego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce oraz powiatu nowosądeckiego. Do wolontariatu zapraszamy wszystkich chętnych, ale głównie młodzież i osoby 50+. Działania przewidują kompleksowe przygotowanie wolontariuszy i otoczenie osób potrzebujących, samotnych, niesamodzielnych opieką oraz zapewnienie beneficjentom profesjonalnych konsultacji medycznych.
Celem głównym projektu jest zaangażowanie 40 mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce oraz powiatu nowosądeckiego w opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i chorymi oraz rozwój wolontariatu długoterminowego. Rekrutację chętnych osób do udziału w projekcie rozpoczniemy w sierpniu 2018 roku.
Przy realizacji wolontariatu opiekuńczego bardzo ważna jest edukacja wolontariuszy w wielu dziedzinach, dlatego projekt w pierwszym etapie przewiduje przeprowadzenie szkolenie. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny. Program zawiera 6 rozdziałów tematycznych (łącznie z zajęciami praktycznymi). Należą do nich: psychologia osób starszych, opieka pielęgnacyjna, opieka fizjoterapeutyczna, aksjologia, prawne aspekty pomocy społecznej, pierwsza pomoc. Osobami prowadzącymi zajęcia będą praktycy, pracujący na co dzień z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Łącznie w cyklu szkoleń weźmie udział 40 uczestników, w tym osoby z 3 lokalnych organizacji pozarządowych. Zdobyta wiedza i doświadczenie praktyczne będą mogli wykorzystywać nie tylko w ramach działań projektowych, ale również po jego zakończeniu. Odbiorcami zadania będzie również min. 30 osób starszych i chorych, którzy oprócz wsparcia wolontariusza będą mieli możliwość skorzystać ze specjalistycznych konsultacji (psychologicznych i fizjoterapeutycznych).
Nasi Przyjaciele z Okna Nadziei–Wolontariusze po odbytym szkoleniu będą potrafili diagnozować warunki życie osób starszych i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier, udzielą porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, zmotywują do podjęcia rehabilitacji, udziału w wydarzeniach kulturalnych, wypełnią monotonny czas radością i troską.
Wiedza i doświadczenie specjalistów prowadzących szkolenie oraz umiejętności, odczucia wolontariuszy i podopiecznych zdobyte w trakcie trwania projektu zostaną zebrane i opracowane w formie poradnika. Publikacja będzie doskonałym narzędziem wiedzy i motywacji dla przyszłych wolontariuszy i rodzin osób chorych pomagających w sprawowaniu opieki.
Projekt zakończy się uroczystą I Galą Przyjaciela z Okna Nadziei podsumowującą projekt. Na galę zostaną zaproszone osoby ściśle związane z realizacją projektu (beneficjenci i ich rodziny, wolontariusze, specjaliści), władze samorządowe, lokalni przedsiębiorcy, społeczność gminy. Potrzeba realizacji imprezy podsumowującej wynika z dążeń organizatorów do uhonorowania pracy wolontariuszy, zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzeby osób starszych i samotnych, pokazania efektów osiągniętych w ramach prowadzonych działań, promocji wolontariatu i zachęcenia innych do podejmowania aktywności na rzecz drugiego człowieka.

Kontakt: tel. 508 957 049, 508 329 634, e-mail: wolontariat@oknonadziei.org.pl www.oknonadziei.org.pl
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018