Przejdź do treści


PROGRAM WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM dla Nowego Sącza

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Jak zapewniają twórcy programu wyborczego SLD LEWICA RAZEM dla Nowego Sącza, został on opracowany w oparciu o analizę aktualnej Strategii Nowego Sącza 2020+, budżet miasta Nowego Sącza na 2018 r., oraz konsultacje i wnioski z rozmów z członkami i sympatykami sądeckiego SLD, a także działaczami innych partii i organizacji.
1. POLITYKA PRORODZINNA
W Nowym Sączu średnio rocznie rodzi się ok. 1000 dzieci. Poprzez aktywność pomocową miasta, dążyć należy do zwiększenia liczby urodzeń, także poprzez wprowadzenie częściowego, bądź całkowitego finansowania „in vitro”. Ponadto prowadząc skuteczną i efektywną politykę prorodzinną w mieście, rozwijać będziemy pomoc rodzinom zastępczym.
2. SPRAWY MŁODZIEŻY
– chcemy rozwijać ofertę Świetlic Środowiskowych, pomysłu rozpoczętego i w większości realizowanego za rządów SLD w Nowym Sączu;
– będziemy zapewniać coraz lepszą pomoc w nauce i edukacji wyrównawczej przygotowującej do samodzielnych działań w zakresie nauki szkolnej, wspierania w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych;
– przy udziale środowisk młodzieżowych, nauczycieli, psychologów, przedstawicieli kultury, samorządu, mediów, policji pracodawców i socjologów, wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy opracujemy przedsięwzięcia, które pozwolą na zatrzymanie odpływu młodych Sądeczan z miasta, a nawet zachęcą do powrotu tych, którzy już wyjechali.
3. EDUKACJA
– zmniejszanie liczby uczniów w klasach: np. w szkołach podstawowych do 20, a w szkołach średnich do 30 uczniów;
– sukcesywne wyposażanie szkół w odpowiednie pomoce naukowe, dostosowane do podstaw programowych oraz pracowni przedmiotowych;
– podjęcie inwestycji wyposażania każdej szkoły w salę gimnastyczną;
– wyposażenie szkół w gabinety lekarskie oraz wprowadzenie opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej;
– zabezpieczenie w każdej szkole pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz zapewnienie
odpowiedniej ilości etatów stosunku do liczebności dzieci;
– zabezpieczenie pomieszczeń do indywidualnej pracy nauczycieli logopedów;
pedagogów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe;
– zabezpieczenie pracy dla nauczycieli zatrudnionych w ostatniej klasie gimnazjum;
– dokonanie zmian w regulaminie wynagrodzenia administracji i obsługi, aby dodatek stażowy i premia uznaniowa nie były wliczane do „podstawy”;
– zwiększenie nakładów na sądecką oświatę, zwłaszcza na dofinansowanie udziału sądeckiej młodzieży w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
– podejmowanie działań w celu dostosowywania kierunków kształcenia w sądeckich placówkach oświatowych do specyficznych, lokalnych i środowiskowych potrzeb (np. obsługi ruchu turystycznego, hotelarstwa, prowadzenia schronisk, przewodników i ratowników górskich, opiekuna osób starszych, kadry szkoleniowo-trenerskiej sportów zimowych, kolarstwa górskiego, wspinaczki górskiej, biegów górskich, kajakarstwa górskiego jako dyscypliny wiodącej dla miasta i powiatu itp.);
– współdziałanie z lokalnymi pracodawcami przy analizie potrzeb tzw. kształcenia przyzakładowego;
– działania na rzecz podnoszenia standardu bazy lokalowej sądeckiej oświaty;
– stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
– wdrożenie programu dydaktyki cyfrowej na wszystkich poziomach kształcenia;
– upowszechnianie idei kształcenia przez całe życie, współpracując z uczelniami wyższymi na terenie miasta, wprowadzanie bonu edukacyjnego dla osób w wieku 40+, wspieranie inicjatyw społecznych w tym obszarze aktywności (np. Uniwersytety II i III wieku).
4. ROZWÓJ, PRACA, REWITALIZACJA
– poprzez stały rozwój – turystyki, rekreacji i sportu – tworzenie nowych miejsc pracy;
– rozwój budownictwa socjalnego i komunalnego;
– odbudowa Zamku Królewskiego;
– budowa wodnego toru kajakarstwa górskiego;
– budowa wielofunkcyjnego stadionu piłkarskiego z pełnym zapleczem, umożliwiającego organizację wielkich przedsięwzięć sportowych i kulturalno-rozrywkowych;
– zagospodarowanie brzegów Dunajca, Kamienicy i Łubinki celem stworzenia miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza i turystów;
– zagospodarowanie „Parku Strzeleckiego” z budową infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej sportu dziecięcego, młodzieżowego i rodzinnego;
– doprowadzenie do wykorzystania obiektów PWSZ dla szerszego niż dotychczas grona mieszkańców miasta;
– utworzenie „Sądeckiej Strefy Gospodarczej”;
– zagospodarowanie „Rynku Maślanego” z budową podziemnego, wielopoziomowego parkingu w celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności centrum miasta i powrót do historycznego przebiegu ul. Sobieskiego;
– udostępnianie nowych terenów inwestycyjnych (np. Tłoki) w celu zwiększania aktywności gospodarczej miasta;
– rozszerzenie systemu ulg w podatkach i opłatach lokalnych dla nowych inwestycji, szczególnie przedsiębiorstw produkcyjnych i nowych technologii tworzących dodatkowe miejsca pracy;
– pomoc w zagospodarowaniu przejścia od ul. Jagiellońskiej naprzeciwko Imperialu do ul. Sobieskiego;
– wspieranie rewitalizacji „blokowisk”;
– odnowa Starówki (w tym Ratusza).
5. KOMUNIKACJA
Poprawa układu komunikacyjnego Nowego Sącza:
– budowa mostu od ulicy Piramowicza w kierunku Brzeznej,
– budowa obwodnicy tzw. „Węgierskiej BIS”,
– rozpoczęcie prac nad wytyczeniem obwodnicy w kierunku Krynicy Zdrój, od Gorzkowa do Nawojowej,
– lobbowanie za budową tzw. „Sądeczanką”,
– organizacja lokalnej, miejskiej i podmiejskiej komunikacji kolejowego, jako alternatywy dla podróżowania własnym samochodem,
– opracowanie wieloletniego program remontu ulic,
– wspieranie działań na rzecz budowy linii kolejowej Kraków-Piekiełko-Nowy Sącz
– budowa ścieżek rowerowych,
– modernizacja i rozbudowa parkingów w centrum i na obrzeżach miasta.
6. ZDROWIE
– utworzenie placówki rehabilitacji ruchowej dla osób po 70. roku życia;
– bezpłatny dostęp do zdalnej opieki zdrowotnej dla osób po 65. roku życia czyli tzw.
„przycisk życia”;
– dążenie do powstania ośrodka dla osób przewlekle somatycznie chorych (oraz placówki dla dorosłych cierpiących na autyzm);
– tworzenie warunków dla wzrostu liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych, rozwój opieki hospicyjnej;
– zapobieganie powstawaniu uzależnień – alkoholowych i narkotykowych.
7. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
– przegląd stanowisk w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, oraz jednostkach podległych, pod kątem znalezienia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
– stworzenie wykazu ulg, które może przyznać samorząd firmom i osobom realnie pomagającym niepełnosprawnym;
– pomoc samorządu szkołom i przedszkolom w których są dzieci niepełnosprawne (np. w wyposażeniu toalet, klatek schodowych, itp.);
– edukacja społeczeństwa lokalnego, uwrażliwiającą na niepełnosprawność, na udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, na szeroko rozumianą tolerancję.
8. POLITYKA SENIORALNA
– rozwijanie bazy pobytowej dla osób starszych (DPS, Środowiskowe Domy Pomocy);
– opracowanie szerokiej koncepcji – systemowej opieki nad osobami starszymi – np. poprzez dofinansowywanie domowych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w codziennym prowadzeniu gospodarstwa domowego;
– pomoc i ułatwienia dla sektora prywatnego chcącego inwestować w budownictwo i prowadzenie placówek opieki geriatrycznej;
– rozwijanie usług w ramach „Karty Seniora”;
– opracowanie ekspertyzy prawnej tzw. “hipoteki odwróconej” na rzecz samorządu, świadczenie przez samorząd pomocy osobie niepełnosprawnej w zamian za przekazanie – po śmierci – swojej nieruchomości np. domu, działki, kamienicy, itp.
9. BEZPIECZEŃSTWO
– dokonywanie, wspólnie z Policją, Strażą Miejską, innymi służbami mundurowymi, obsługą parkingów, kontrolerami biletów i kierowcami MPK, listonoszami PP, taksówkarzami, przedstawicielami mediów, szkół, samorządów osiedlowych, klubów sportowych, itp. dokonać oceny stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście za ostatnie 5 lat. Uaktualnić miejsca zagrożone i szczególnie niebezpieczne, wypracować sposoby poprawy bezpieczeństwa;
– opracowanie w podobnym gremium, powiększonym o przedstawicieli kultury, turystyki, związków wyznaniowych, pracodawców – oferty dla wypełnienia czasu wolnego młodzieży na terenie miasta i ukierunkowania ich zainteresowań;
– dokonanie przeglądu oznakowania ulic, posesji, znaków drogowych i innej inżynierii drogowej i osiedlowej z udziałem zainteresowanych mieszkańców i wskazanie nieprawidłowości, absurdów oraz wniosków i sposobów ich usunięcia;
– dokonanie przeglądu (z uwzględnieniem sygnałów od mieszkańców i użytków) stanu nawierzchni ulic, poboczy i chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnej, przejazdów kolejowych, itp. celem eliminacji usterek;
– dokonanie również przeglądu stanu oświetlenia ulicznego miasta;
– zorganizowanie i koordynowanie, przeglądu przez właścicieli i zarządców nieruchomości oraz odpowiednie służby miejskie – balkonów, gzymsów, tynków, dachów, rynien, odgromników, anten TV, itp. które będąc w złym stanie, często uszkodzone, mogą zagrażać bezpieczeństwu (zwłaszcza, że i nasze miasto coraz częściej nawiedzają anomalie pogodowe), zobowiązanie właścicieli i zarządców do niezwłocznego usunięcia zagrożeń;
– wykonanie przeglądu drzewostanu miejskiego, monitorowanie wałów;
– konsekwentne realizowanie, modyfikowanie, unowocześnianie kompleksowego programu ograniczania niskiej emisji;
– sukcesywna wymianę taboru MPK – na bardziej ekologiczny.
10. TURYSTYKA, REKREACJA, SPORT, KULTURA
– poszerzanie kalendarza imprez miejskich m.in. o Międzynarodowy Rodzinny Kajakowy Spływ Przyjaźni rzeką Poprad ze Starej Lubovni do Nowego Sącza. W przyszłym roku odbędzie się 50. jubileuszowa edycja spływu;
– dążenie do opracowania jednolitego, kompleksowego kalendarza imprez dla miasta i powiatu uwzględniającego oczekiwania mieszkańców i turystów;
– eksponowanie w święta i uroczystości państwowe głównie rodzime postacie bohaterów;
– organizowanie corocznego Rajdu „Szlakiem Kurierów Sądeckich” pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Komendanta Głównego SG, upowszechnianie wiedzy o bohaterach tego szlaku (Kwiatkowski, Stramka, Freisler, Zubek, i inni);
– opracowanie „Pocztu Wielkich Sądeckich Twórców Sztuki”;
– upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej – np. na bazie tzw. „Ogródka Jordanowskiego”, osiedlowych placów zabaw i sportowych, zapewniając odpowiednią kadrę;
– wspieranie klubów i organizacji sportowych z uwzględnieniem ilości objętej opieką dzieci i młodzieży oraz osiąganych wyników;
– wspieranie stowarzyszeń i organizacji turystycznych (PTT, PTTK, ZHP, itd.) w organizacji rajdów, wycieczek, konkursów, zawodów sportowych i popularyzacji sportów masowych i rekreacji;
– rozbudowa infrastruktury sportowej w mieście, (w tym trasy rowerowe, biegowe i spacerowe), oraz budowa i rozbudowa placów zabaw;
– budowa toru kajakarstwa górskiego z pełnym zapleczem odnowy i możliwością organizacji zawodów o randze krajowej, europejskiej i światowej;
– budowa profesjonalnej ściany wspinaczkowej (lub rozbudowa istniejącej) w celu organizacji zawodów o zasięgu krajowym;
– ścisła współpraca z Kolegium Ogródków Działkowych (reprezentacja dwunastu rodzinnych ogródków działkowych w Nowym Sączu) w zakresie prawno – organizacyjnym, zabezpieczającym funkcje rekreacyjno – gospodarcze tychże ogródków. Dotyczy ponad 1300 rodzin korzystających z wielu „dobrodziejstw” wynikających z uprawiania i pielęgnowania ogródków działkowych.
Jak podkreślają autorzy projektu wyborczego nie wyczerpuje on wszystkich problemów miasta i jego mieszkańców, jest otwarty na wnioski i propozycje, które mogą być zgłaszane przez różne podmioty, instytucje i osoby fizyczne w trakcie spotkań i debat przedwyborczych jesienią 2018 r. w Nowym Sączu.
Sygnatariuszami Sądeckiej Deklaracji Wyborczej są Ogólnopolski Strajk Kobiet-Nowy Sącz, Socjaldemokracja Polska(SDPL), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie KUŹNICA, Stowarzyszenie POKOLENIA, Dom Wszystkich Polska, Sojusz Lewicy Demokratycznej.