Przejdź do treści


Podpisano umowę z na wykonanie projektu budowlanego Stadionu Sandecji

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. podpisała dzisiaj umowę z wykonawcą, którego zadaniem będzie Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Sandecji.

Wykonawcą, wyłonionym w postepowaniu przetargowym została Pracownią Projektową “ATS 999” Tomasz Siedlanowski z Białej Podlaskiej. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wyceniając ją na kwotę 651 900,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących zakresach i terminach:

  • zakres I – wykonanie prac projektowych – koncepcji programowo-przestrzennej – do 90 dni od dnia podpisania umowy,
  • zakres II – opracowanie projektów budowlanych wraz z informacją dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich przewidzianych prawem,
    wymaganych do wystąpienia z kompletnych wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji – pozwoleń do budowę zamierzenia inwestycyjnego dokumentów, tj.: decyzji, postanowień, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń oraz innych wymaganych prawem – do 230 dni od dnia podpisania umowy,
  • zakres III – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych i prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę zamierzenia inwestycyjnego – do 295 dni od dnia podpisania umowy,
  • zakres IV – pełnienie-zapewnienie nadzoru autorskiego nad planowanymi do przeprowadzenia robotami budowlanymi dla zamierzenia inwestycyjnego – do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznych i prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego, lecz nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

UMNS