Przejdź do treści


Odbiór domu – legalizacja użytkowania

Nowy dom - Pixabay

W momencie ukończenia budowy domu należy pamiętać o części formalnej wieńczącej całą inwestycje, która uprawomocnia  użytkowanie.

W pierwszej kolejności kierownik budowy kończy wpisy w dzienniku budowy oraz podpisuje stosowne oświadczenie o zakończeniu budowy,  wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem oraz doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy i terenów przylegających.

Sam inwestor wypełnia zawiadomienie o zakończeniu budowy określając w nim podstawowe informacje odnośnie danych technicznych budynku. Kolejno załącza w myśl art. 57 ustawy Prawo Budowlane następujące dokumenty :

 1. Oryginał dziennika budowy, czyli urzędowego dokumentu określającego przebieg, chronologię prac oraz zdarzeń jakie miały miejsce podczas trwania inwestycji. Finalizując budowę kierownik budowy dokonuje wpisu kończącego dziennik tym samym składamy  go wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym w ciągu 14 dni od zakończenia prac.
 2. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac wraz z kopią uprawnień budowlanych  i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 3. Protokół odbioru przyłącza energetycznego od zakładu energetycznego, administratora sieci – można przedstawić ksero umowy z zakładem energetycznym, która to jest wystarczająca przy procedurze odbiorowej.
 4. Protokół badania wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z kopia uprawnień elektrycznych i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby. Uprawniony elektryk musi potwierdzić poprawność wykonania oraz działania instalacji elektrycznej.
 5. Oświadczenie zakończenia prac gazowych kierownika robót gazowych (instalacyjnych) wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do  izby. Potwierdzenie poprawnego i szczelnego wykonania wewnętrznych instalacji gazowych.
 6. Protokół odbioru przyłącza gazowego od zarządcy sieci.
 7. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego lub zewnętrznej instalacji wodociągowej (wodociąg prywatny)    lub  w przypadku posiadania studni protokół odbioru obudowy studni ( określenie poprawności i zgodności jej wykonania).
 8. Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo), określenie szczelności i drożności.
 9. Protokół odbiorowy z  kontroli przewodów kominowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.
 10. Protokół odbioru wewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby.
 11. Protokół odbioru i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby. W związku ze zmianami dotyczących ochrony środowiska narzuconymi przez Unię Europejską aktualnie montowane kotły na paliwo stałe muszą spełniać wygórowane normy emisji określane jako klasa 5.Ponad to przy wyborze pieca należy się kierować deklaracją zgodności kotła zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 1 sierpnia 2017 w sprawie kotłów na paliwo stałe, które określa szczegółowe wymagania dla wprowadzenia do obrotu i użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW”.
 12. Kompletna dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Jeśli po skompletowaniu powyższych dokumentów i złożeniu ich do odpowiedniego dla miejsca inwestycji inspektoratu nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni od daty złożenia inwestor nie otrzyma wezwania o uzupełnienie braków i nieścisłości, wtedy  to budynek uznaje się  formalnie za odebrany. (można wystąpić o pisemne pozwolenie na użytkowanie).

W przypadku otrzymania listownego wezwania inwestor musi w ciągu 14 dni ustosunkować się do zaleceń inspektoratu i  niezwłocznie przedłożyć określone braki.

Artykuł sponsorowany: LG Inżynieria Budowlana – https://odbiory-przeglady-budowlane.pl/