Przejdź do treści

Od soboty Ministerstwo Zdrowia zaostrza restrykcje

Zdjęcie ilustracyjne – fot. pixabay.com

W powiatach, gdzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano dużo przypadków zakażeń koronawirusem będą wprowadzane większe obostrzenia niż obowiązują w reszcie kraju. – Poinformował w czwartek na konferencji prasowej Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Wśród 9 powiatów, w których zostanie wprowadzony największy rygor znajduje się Nowy Sącz i powiat nowosądecki.

Od soboty w 19 powiatów z województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa. Dziewięć z nich, z największym wzrostem liczby nowych przypadków koronawirusa, zakwalifikowano jako „czerwone”. Pozostałych dziesięć powiatów oznaczono jako „żółte”, a całą resztę jako – „zielone”.

Największe obostrzenia dotyczą powiatów zakwalifikowanych do strefy czerwonej, w tym powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz. W powiatach tych zostaną wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, a także organizacji targów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu zbiorowego.

.

 

Regionalne obostrzenia związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów

Obostrzenie Obecnie Strefa czerwona Strefa żółta
Organizacja kongresów i targów Jest dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

1) Zakaz

2) Zakaz

1) bez zmian

2) 1 osoba na 4 mkw

Wydarzenia sportowe 1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

2. Sport, w którym nie ma  ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.

3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

 

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Bez publiczności 25% widowni
Wydarzenia kulturalne

 

Odbywają się:

1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

 

Nie ma limitu 150 osób.

Zakaz 1.       25% publiczności

2.       25% publiczności

3.       limit 100 osób

Gastronomia W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. 1 osoba na 4 mkw 1 osoba na 4 mkw
Działalność hotelarska Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona  w hotelu itp.

Bez zmian Bez zmian
aquaparki i baseny 75% obłożenia obiektu w aquaparkach. Bez zmian Bez zmian
Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów. Zakaz 1 osoba na 10 mkw
Siłownie Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zakaz 1 osoba na 4 mkw
Kina

 

Zasady podobne jak przy wydarzenich kulturalnych- 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos. Zakaz 25% publiczności
Sanatoria, rehabilitacja Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci. Zakaz Bez zmian
Zgromadzenia Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos. Bez zmian Bez zmian
Kościoły

 

Jesli wydarznie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

1 os na 4 mkw

150 osób na zewnątrz

Bez zmian
Wesela i inne uroczystości „rodzinne” Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa. 50 osób 100 osób
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju Do 150 osób. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa. 50 osób 100 osób
Transport zbiorowy Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

 

a)50 % siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50 %

Bez zmian
Maski Obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Wszędzie maski w przestrzeni publicznej Bez zmian
Handel Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Bez zmian Bez zmian
Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) Pd warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni  przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Zakaz 25% publiczności
Kluby nocne, dyskoteki Zakaz prowadzenia działalności. Bez zmian Bez zmian
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun Bez zmian Bez zmian
Transport lotniczy 1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez zmian Bez zmian

/źródło: www.gov.pl