Przejdź do treści


Od czwartku rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego

Wojsko - fot. pixabay.com

Od najbliższego czwartku, 21 lutego 2019 r. rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego będzie pracować od 21 lutego do 26 kwietnia 2019 r. w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście od bramy wjazdowej przy ul. Kościuszki).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  •  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

  •  mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);
  • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m. in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sankcje karne: w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

/(olsz)