Miejski Zarząd Dróg

Urzędy i Instytucje

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu realizowane zadania, między innymi z zakresu inżynierii ruchu, koordynacji robót w pasie drogowym, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz na przejazdy po drogach pojazdów nienormatywnych oraz wykonywania robót interwencyjnych i zabezpieczających.