Przejdź do treści

Nowy Sącz. W walce z epidemią policjantów wesprą strażnicy miejscy

Fot. KMP w Nowym Sączu

Od dzisiaj policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą patrolować ulice w Nowym Sączu i Chełmcu. Podobne patrole pojawiły się już wczoraj w Krynicy-Zdroju.

Jak informuje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu – Podstawą takich działań jest polecenie Wojewody Małopolskiego, na mocy którego straże miejskie i gminne zostaną podporządkowane komendantom właściwych terytorialnie jednostek Policji. Oznacza to, że ponownie zobaczymy na ulicach wspólne patrole policjantów i strażników miejskich oraz gminnych. Taka współpraca ma się przyczynić do ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i będzie się wiązać z weryfikacją wprowadzonych obostrzeń.

Patrol, który zauważy osobę nieprzestrzegającą obowiązujących obostrzeń, w pierwszej kolejności wyjaśni przyczyny niestosowania się do zaleceń sanitarnych, a następnie w razie stwierdzenia naruszenia zastosuje pouczenie, nałoży mandat karny lub sporządzi wniosek o ukaranie do sądu, a w zależności od sytuacji – wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

Pamiętajmy, że obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy przestrzeni publicznej w całym kraju:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1. a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  2. b) na terenie nieruchomości wspólnych,
  3. c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  4. d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zwolnione z zasłaniania ust i nosa są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza ich dolegliwości czy dysfunkcje, uniemożliwiające stosowanie się do tego obowiązku.

/źródło: KMP Nowy Sącz