Przejdź do treści


Nowy Sącz. Podpisano umowę na przebudowę sieci ciepłowniczej na os. Westreplatte

Wczoraj w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu podpisano umowę na przebudowę sieci ciepłowniczej na os. Westreplatte.

 

Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte polegać będzie na likwidacji starej sieci kanałowej i zastąpienie jej preizolowaną siecią ciepłowniczą. Podczas tego zadania w miejsce rozdzielni ciepła w każdym budynku zostanie zabudowany indywidualny węzeł cieplny (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa), w wyniku czego w efekcie końcowym zostanie zlikwidowana wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego zostało konsorcjum firm: Termores Sp. z o.o. i Presystem Sp. z o.o. sp., które zobowiązało się zrealizować to za danie za kwotę 11 830 140 zł brutto.

Aktualnie do obiektów na osiedlu Westerplatte ciepła woda użytkowa oraz czynnik grzewczy do celów centralnego ogrzewania podawany jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych obiektów z wymiennikowni grupowej. Tego typu rozwiązanie nie daje możliwości indywidualnej regulacji parametrów czynnika grzewczego takich jak temperatura i ciśnienie, w wyniku czego parametry te są identyczne dla wszystkich obiektów zasilanych z wymiennikowni.

W wyniku modernizacji sieci ciepłowniczej ciepła woda użytkowa i czynnik grzewczy dla celów centralnego ogrzewania będzie przygotowywany bezpośrednio w danym budynku za pomocą wymiennika ciepła i da możliwość ustalenia indywidualnych parametrów pracy instalacji w obiektach.

Ponadto efektem modernizacji będą:

  • mniejsze straty ciepła na przesyle,
  • zminimalizowanie ryzyka awarii i związanych z nim przerw w dostawie ciepła,
  • zautomatyzowany system ciepłowniczy i możliwość zdalnej regulacji parametrów instalacji w obiektach.

Bezpośrednim celem Projektu jest:

  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych,
  • poprawie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.
  • ograniczeniu występowania ubytków wody sieciowej,
  • projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Wartość projektu: 11 830 140 zł brutto

Termin realizacji inwestycji: marzec 2020 r. do maj 2021 r.

Dofinansowanie otrzymano z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”.

 

/źródło: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.