Przejdź do treści


Nowy Sącz: Oświadczenie Andrzeja Górskiego byłego prezesa MPK

Były prezes MPK Andrzej Górski - foto. UM NS

Były prezes MPK Andrzej Górski wydał oświadczeni odnoszące się do konferencji prasowej z dnia 4 stycznia 2019 r. Pana Krzysztofa Migacza p.o. Prezesa Zarządu MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.W swoim oświadczeniu Andrzej Górski wskazuje czynniki, które jego zdaniem wpłynęły negatywnie na wynik finansowy spółki za rok 2018. Jako przykłady podaje wzrost cen paliw, ograniczenie przychodów wynikając z dużego zakresu prowadzonych prac w układzie drogowym miasta oraz uruchomienie bezpłatnego szynobusu. Były prezes odniósł się także do tematu dostawy autobusów przez firmę MAN.

Treść oświadczenia:

Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Odnoszące się do konferencji prasowej z dnia 4 stycznia 2019 r. Pana
Krzysztofa Migacza p.o. Prezesa Zarządu MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

W odniesieniu do Sytuacji Finansowej Spółki.

W 1995 r. Nastąpiło przekształcenie zakładu budżetowego w Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, kapitał zakładowy
przedsiębiorstwa wynosił w tym czasie 8 mln zł. W przypadku utworzenie rezerw
długookresowych na świadczenia pracownicze przy zapisach obowiązującego
układu zbiorowego pracy, nastąpiłoby ich wyraźne obniżenie poniżej 50% kapitałów
własnych. Z tego też względu w bilansie spółki ujmowana była tylko rezerwa
krótkookresowa (roczna) i taki stan rzeczy w myśl zasady kontynuowania
działalności kontynuowany był w latach następnych.

Końcem 2009 kiedy objąłem stanowisko Prezesa Zarządu, przy ujęciu w bilansie
Spółki rezerw długookresowych, kapitały własne osiągnęłyby wartość ujemną.
Przeterminowane faktury wobec kontrachentów miały wartość kilkuset tysięcy
złotych, podobnie zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, które również wynosiły kilkaset tysięcy złotych.

Wobec tego stanu rzeczy rozpoczęte zostały negocjacje z Zakładową Organizacją
Związkową w celu ograniczenia świadczeń wynikających z Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy. Przy zrozumieniu Załogi oraz Związku Zawodowego NSZZ
Solidarność, możliwe stało się przeprowadzenie tego procesu w roku 2012 r.
Dodatkowo okres obowiązywania ZUZP podlega pięcioletniemu okresowi
odtworzeniowemu, co ma znaczący wpływ na wysokość rezerw, szczególnie w
obliczu konieczności dostosowania wynagrodzeń do warunków rynkowych.
Obecna sytuacja bilansowa spółki jest zdecydowania lepsza, kapitał zakładowy
osiągnął wartość powyżej 11 mln. zł., natomiast przy kontynuowaniu procesu
dokapitalizowania lub pokrycia straty z lat ubiegłych, co zresztą było i jest ujęte w
budżecie miasta na rok 2018 oraz 2019 (w związku z realizacją projektu pn.
„Rozbudowa Niskoemisyjnego Transportu Publicznego Aglomeracji Sądeckiej”), daje
możliwość ujęcia w bilansie Spółki również rezerw długookresowych i to wszystko
w sytuacji realizacji projektów inwestycyjnych powodujących zwiększone odpisy
amortyzacyjne. Ponadto na chwilę obecną został spłacony kredyt inwestycyjny na
wkład własny dla projektu pn. „Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem w
elementy Inteligentnych Systemów Transportowych”, obecnie Spółka obsługuje w
części umarzalny kredyt udzielony przez WFOŚiGW na termomodernizację budynku
biurowego.

W odniesieniu do Wyniku Finansowego za rok 2018.

Nie wdając się w szczegóły (dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółki) wynik
finansowy za rok 2018 zaplanowany był na poziomie kilkuset tysięcznej straty, co
zostało zatwierdzone zarówno Uchwałą Rady Nadzorczej jak również Uchwałą
Zgromadzenia Wspólników. Dodatkowo w związku z wystąpieniem końcem II
kwartału zeszłego roku znaczącego wzrostu cen paliw jak również ograniczenia
przychodów na działalności podstawowej, wynikającego z dużego zakresu
prowadzonych prac w układzie drogowym miasta oraz uruchomieniu bezpłatnego
połączenia kolejowego, spowodowało wygenerowanie dodatkowej straty.
Dodatkowo wpływ na ujemny wynik finansowy za rok 2018 ma zawiązanie rezerw
na świadczenia pracownicze na rok następny.

O wszystkich negatywnych obiektywnych przesłankach, mających wpływ na
funkcjonowanie Spółki na bieżąco informowany był zarówno Organizator Transportu
Publicznego, Właściciel jak również Rada Nadzorcza. Myślę również, że przy
ocenianiu efektywności Spółki należało by się posłużyć metodą porównawczą,
dającą odpowiedź na pytanie jak Spółka wypada na tle innych przedsiębiorstw z
branży pod względem kluczowych wskaźników efektywności, charakterystycznych
dla tej branży (np. koszt wozokilometra, wydajność pracy, wykorzystani taboru).

W odniesieniu do dostawy autobusów przez firmę MAN.

Na wstępie wyjaśniam, że umowa na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa
Niskoemisyjnego Transportu Publicznego Aglomeracji Sądeckiej” o łącznej wartości
61 mln zł. została podpisana 27 grudnia 2017 r. natomiast postępowanie o
udzielenie zamówienie publicznego w zakresie: „Dostawy fabrycznie nowych
niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających normę emisji spalin euro 6 w
dwóch typach” zostało ogłoszone cztery miesiące wcześniej od daty podpisania
umowy. Takie działanie Zarządu miało na celu uzyskanie lepszych warunków
kontraktowych w związku z faktem, że w roku 2018 r. planowanych do ogłoszenia
było kilkadziesiąt przetargów na dostawę autobusów miejskich na terenie kraju, co
mogłoby mieć istotny wpływ na poziom cen w składanych ofertach. Dzięki
wcześniejszemu przeprowadzeniu postępowania możliwe było uzyskanie ceny o
2 766 000,00 netto niższej od ceny założonej w projekcie. Połączenie tej kwoty z
należnymi karami z tytułu opóźnień dostaw autobusów, czyni ten kontrakt tańszy w
stosunku do cen rynkowych o ponad 6 mln zł.

Wracając do meritum sprawy wyjaśniam, że dostawy autobusów realizowane są
zgodnie z zawartą umową z firmą MAN. A ta stanowi, że w myśl § 3 ust. 8 umowy
Protokolarne przekazanie poszczególnych autobusów odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego mieszczącej się w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22,
wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 13:00. O dokładnej dacie przekazania każdorazowo Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego
pisemnie na 5 dni roboczych przed terminem przekazania autobusu.

W przypadku pierwszej dostawy przewidzianej na 03.08.2018 r. MPK został
poinformowany pisemnie przez firmę MAN o dostawie pierwszej partii autobusów.
Wobec takiej deklaracji firmy MAN nie było podstaw aby MPK nie przystąpiło do
odbioru w trybie przewidzianym w §4 umowy. Brak możliwość dopuszczenia do
odbioru autobusów mógłby w przyszłości dawać możliwość uniknięcia przez
firmę MAN kar umownych, gdyż ta mogłaby powoływać się na niemożność
przeprowadzenia odbioru z winy MPK. Po dokonaniu sprawdzeń MPK wezwało firmę MAN do usunięcia braków w terminie
do dnia 10.09.2018 r. Firma MAN nie przedstawiła ponownie autobusów do odbioru.
W dniu 30.08.2018 r. MPK wezwało firmę MAN do odbioru pierwszej dostawy
autobusów.

W przypadku drugiej dostawy przewidzianej na dzień 01.09.2018 r., MPK został
poinformowany pisemnie przez firmę MAN o dostawie drugiej partii autobusów,
która spełnia wymogi zgodnie z warunkami umowy. W tym wypadku MPK również
nie miał oficjalnie potwierdzonej informacji przez firmę MAN, że druga partia
autobusów nie posiada pełnej kompletacji. Z tego też względu aby nie narażać się
w przyszłości na zarzut braku dopuszczenie do odbioru autobusów wobec, których
firma MAN w przekazanym piśmie twierdziła, że są zgodne z umową, MPK
przystąpiło do procedury odbiorowej. Z uwagi na występujące braki i usterki
uniemożliwiające podpisanie protokołu-zdawczo odbiorczego, pismem z dnia
17.09.2018 r. MPK wezwał firmę MAN do odbioru w ciągu siedmiu dni drugiej partii
autobusów.

Nie jest prawdą jak zostało zaprezentowane przez Pana p.o. Prezesa podczas
konferencji prasowej, iż kolejne transze znalazły się na placu pomimo oficjalnego
pisma firmy MAN z dnia 07.09.2018 r. informującego, że wszystkie niezbędne
komponenty montowane będą na przełomie lutego i marca 2019 r., ponieważ druga
partia autobusów dostarczona była dnia 30.08.2018 r.
W związku z oficjalnym pismem firmy MAN z dnia 07.09.2018 r. Zarząd przed
zbliżającym się kolejnym terminem dostawy autobusów wystosował z dniem
29.10.2018 r. pismo do firmy MAN, wzywające ją do wstrzymania dostaw
pozostałych partii autobusów z uwagi na ich niekompletność.
Zamawiający dnia 06.11.2018 r. poinformował firmę MAN o naliczaniu kar
umownych, które na dzień 31.10.2018 r. wynosiły ponad 1 mln zł.
Z uwagi na fakt, że autobusy są fabrycznie nowe jedynym sposobem
zgodnym z przepisami ruchu drogowego (poza transportem lawetą) na przemieszczenie autobusów z Nowego Sącza do bazy producenta jest użycia tablic
tymczasowych badawczych, które wydawane są tylko uprawnionej jednostce
badawczej lub producentowi. Wobec przedłużającego się terminu odbioru
autobusów przez producenta, MPK wystosowało notę obciążeniową firmie MAN za
bezumowne zajmowania placu postojowego należącego do MPK.

W odniesieniu do Informowania Rady Nadzorczej.

O problemach związanych z dostawą i odbiorem autobusów Rada Nadzorcza
Informowana była regularnie na każdym posiedzeniu Rady, natomiast w sposób
formalny podczas przedstawienia co kwartalnej informacji o realizacji kluczowych
wskaźników efektywności informacją z dnia 19.10.2018 r.

W odniesieniu do korespondencji pomiędzy Przewodniczącym Rady
Nadzorczej a Prezesem Zarządu.

Dnia 29.10.2018 r. zostało przesłane pocztą elektroniczną na mój adres pismo
Przewodniczącego RN. Dnia 30.10.2018 r. Przewodniczący RN w ten sam sposób
poinformował mnie, iż w związku z urlopem, w sprawach wymagających kontaktu z
RN mam kontaktować się z Z-cę Przewodniczącego RN. W szesnastodniowym
okresie przed wysłaniem odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego czyniłem to
kilkukrotnie zarówno osobiście jak również w rozmowie telefonicznej z Z-cą
Przewodniczącego RN informując m.in. na temat odpowiedzi na przekazane mi
pismo przez pana Przewodniczącego.

W odniesieniu do odpowiedzialności Rady Nadzorczej co do zawieranych
kontraktów z członkami zarządu wynikającej ze zmiany przepisów.

Zarówno obecnie jak również przed zmianą przepisów, stroną umów pomiędzy
członkiem zarządu, a Spółką jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych odpowiedzialność m.in. członków zarządu, rady nadzorczej
obowiązywała również przed zmianą przepisów zmieniających formę umocowania
członka zarządu wobec spółki. Zatem powoływanie się na tę przesłankę w
kontekście większej odpowiedzialności Rady Nadzorczej za sytuację finansową
Spółki wydaje się być nieuzasadniona.