Przejdź do treści


Nowy Sącz: Niewielki wzrost bezrobocia we wrześniu

fot. fotolia

Wrzesień był pierwszym miesiącem od blisko pół roku, kiedy to odnotowano nieznaczny wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W stosunku do sierpnia br. w ewidencji przybyło 31 osób i stan na koniec września wynosił 2862 osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Sytuacja w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli we wrześniu 2015 r., wyglądała zdecydowanie gorzej w poczet osób bezrobotnych wchodziło 3416 osób czyli 554 osoby więcej. Osoby z prawem do zasiłku stanowiły we wrześniu jedynie 12,5% – dokładnie uprawnionych było 358 osób, a ich stosunek w porównaniu z sierpniem br. spadł o 0,9 proc. We wrześniu z ewidencji wyłączono 467 osób a główny powód utraty statusu to podjęcie pracy (242 os.). Ponadto, 28 osób rozpoczęło staż, a kolejnych 21 szkolenie Z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy status straciło 111 osób, ale można przyjąć, że i w tej grupie są osoby, które podjęły pracę nie informując o tym fakcie urzędu. W związku z nabyciem prawa do świadczeń przedemerytalnych z ewidencji wyłączono 14 osób.

zarejestrowani
Niestety o 0,4 proc. wzrósł wskaźnik osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wynosi on 85,9 proc. ogółu zarejestrowanych (2862 os.), czyli 2461 osób. W tej grupie przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby powyżej 50. roku życia. łącznie 2265 osób. Nieco lepiej ma się sytuacja w stosunku rok do roku u osób do 30. Roku życia, obecnie są to 762 osoby co stanowi 26,6 proc. zarejestrowanych. Rok temu było to 29,4 proc.

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu

6,3 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu w końcu sierpnia 2016 r. (ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotyczące stopy bezrobocia ukazują się później niż dane liczbowe z powiatowych urzędów pracy, dlatego też dane te publikujemy z opóźnieniem. W stosunku do lipca stopa bezrobocia w Nowym Sączu spadła o 0,2 pkt. proc. W ujęciu rocznym obserwujemy bardzo wyraźny spadek, o 1,5 pkt. proc. Można przypuszczać, że w ślad za delikatnym wzrostem liczby bezrobotnych we wrześniu stopa bezrobocia może minimalnie wzrosnąć.

W pozostałych powiatach subregionu sądeckiego, obejmującego trzy powiaty ziemskie: nowosądecki, gorlicki i limanowski również odnotowano spadek bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie limanowskim (10,3 proc.). W powiecie nowosądeckim (ziemskim) odnotowano 10,1 proc., a w gorlickim 9,5 proc. Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest niższa w porównaniu do Małopolski (6,9 proc.) i kraju (8,5 proc.). Porównywalny z No- wym Sączem pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopę bezrobocia na poziomie 7,5 proc. Najniższe bezrobocie rejestrowane w Małopolsce tradycyjnie
zanotowano w Krakowie (4 proc.), a najwyższe (13,8 proc.) w powiecie dąbrowskim. Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych, prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

źródło: Sądecki Urząd Pracy