Przejdź do treści


Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni – XXI edycja konkursu

Kwiatowe dekoracje w Nowym Sączu – fot. www.nowysacz.pl

Do 31. sierpnia 2017 r. można dokonywać zgłoszeń do 21. edycji konkursu Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać zarządy osiedli, mieszkańcy domów jedni i wielorodzinnych, instytucje z terenu Miasta Nowego Sącza.

Założeniem konkursu jest powrót do tradycji – “Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”, a także podniesienie stanu estetycznego Miasta i poczucia współodpowiedzialności za jego wygląd. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs przebiegać będzie w równoległych grupach obejmujących:

 • ogrody przydomowe,
 • balkony,
 • tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.),
 • tereny zielone osiedli.

Zgłoszenie do konkursu należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, Ratusz, Rynek 1 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, wypełniając kartę zgłoszeniową. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres konkurs@nowysacz.pl.

Pobierz kartę zgłoszeniową

Komisja konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących załącznik do zgłoszenia. Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.

Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:

 • czystość i estetyka,
 • urządzenie rabat kwiatowych,
 • utrzymanie trawników,
 • ukwiecenie okien i balkonów,
 • różnorodność gatunkowa,
 • elementy małej architektury,
 • urządzenie skalniaka, oczka wodnego,
 • funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),
 • wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. pojemniki na odpady, kompostowniki).

W przypadku balkonów:

 • ukwiecenie,
 • czystość i estetyka,
 • kompozycje kwiatowe.

W przypadku jednostek organizacyjnych:

 • wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska,
 • ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego,
 • utrzymanie terenu zielonego, ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych
  i instytucjach.

W przypadku terenów zielonych Osiedli:

 • ogólny stan czystości i porządku na terenie Osiedla,
 • organizacja pracy związanej z utrzymaniem czystości i porządku Osiedla,
 • organizacja konkursu wewnątrzosiedlowego na najlepiej utrzymany ogród, balkon.

Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć) oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego obiektu, posesji nie zostaną rozpatrzone.

Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników będzie miało charakter uroczysty i nastąpi w miesiącu październiku 2017 r. o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia, dyplomy.

Pobierz Regulamin Konkursu

21. edycja konkursu Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni

źródło: www.nowysacz.pl