Przejdź do treści


Nagrody starosty dla nauczycieli

Nagrody starosty dla nauczycieli - fot. Maria Olszowska

Starosta nowosądecki Marek Pławiak przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dla wyróżniających się w ubiegłym roku nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.Nauczycielom gratulowali także członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: wicestarosta Antoni Koszyk, Marian Ryba oraz radna Zofia Nika.

Gratuluję wszystkim wyróżnionym pedagogom – mówił starosta Marek Pławiak. – Dziękuję za dotychczasową pracę, pomysły na urozmaicenie zajęć z uczniami i zaangażowanie w trud wychowawczy. Proszę przekazać życzenia wszystkim pracownikom i życzyć im, aby z radością podejmowali nowe wyzwania.

Nagrodzeni przez starostę nowosądeckiego:

Aleksandra Bieniek – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, za sukcesy dydaktyczne i artystyczne młodzieży, za wielką aktywność na wielu polach działalności szkoły: stworzenie zespołu ds. promocji szkoły, współudział w opracowaniu monografii palcówki i stworzeniu nowej szaty graficznej strony internetowej szkoły, profesjonalne montaże słowno-muzyczne uświetniające różne uroczystości szkolne i lokalne.

Anna Bursztyńska-Rucka – nauczyciel języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie – za założenie Szkolnego Teatru „Maska”, organizację Koncertu „Dla pasji, dla nauki dla przyszłości” promującego uzdolnioną młodzież, organizację jubileuszu szkoły-XXX-lecia Liceum Ogólnokształcącego XXXV-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, za sukcesy młodzieży w przeglądach, konkursach literackich i muzycznych.

Ksiądz Andrzej Faron – nauczyciel religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, za stworzenie Medycznej Służby Malta, która zrzesza 130 uczniów wolontariuszy i ratowników realizujących przesłanie „W obronie wiary i na pomoc potrzebującym” oraz chóru szkolnego uświetniającego uroczystości szkolne, współorganizację Powiatowego Rajdu Szkół im. Jana Pawła II, aktywną działalność w diecezjalnym Stowarzyszeniu Szkół im. Jana Pawła II.

Urszula Janusz – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju – za kompetentne zarządzanie różnorodną strukturą organizacyjną, jaką jest Zespół, troskę o poprawę warunków bazy materialnej i wyposażenia placówki, profesjonalną organizację imprez sportowych w ramach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i utrwalanie pozytywnego wizerunku działalności w ramach Domu Wczasów Dziecięcych.

Paweł Międlar – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – za funkcję koordynatora w zespole organizującym Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej Chłopców, organizację XIV Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację, wzorową współpracę ze środowiskiem lokalnym: Nadleśnictwem, Urzędem Miasta i Gminy Stary Sącz, Diecezjalnym Centrum Pielgrzymkowym i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym.

Leszek Misiewicz – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu – za profesjonalne zarządzanie placówką wraz z Filiami w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu, sprawną realizację Projektu „Powiatowe Centrum Edukacji”, otwartość poradni na potrzeby dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz realizację niestandardowych zadań edukacyjnych.

Elżbieta Plata – nauczyciel-wychowawca w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu – za innowacyjne metody i formy pracy, indywidualne podejście do każdego wychowanka, prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia w ramach programu „Bądź Eko”, mobilizację wychowanków do udziału w różnych formach rozwijających ich zainteresowania i zdolności.

Iwona Rychlewska – nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – za przygotowanie uczniów do XX Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim – trzech uczniów zostało laureatami i zdobyło indeks UJ, sukcesy uczniów w konkursach recytatorskich i czytelniczych, dobrą współpracę z mediami w sprawie promocji szkoły.

Justyna Serafin – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Grybowie, za sukcesy uczniów w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i Finansów Jednostek Gospodarczych: II, III miejsce w ciągu ostatnich lat, w 2013 r. wyróżnienie ucznia w Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości, III miejsce zespołu uczniów w ogólnopolskim finale konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w 2016 r. II miejsce uczennic w finale ogólnopolskiego konkursu „Księgowy przyszłości”, za profesjonalizm i aktywność zawodową na wielu obszarach działania szkoły.

Grzegorz Skalski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – za wzorowe zarządzanie szkołą, otwartość i aktywność w organizacji różnych przedsięwzięć: Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Piłce Siatkowej, Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, międzyszkolnego konkursu z okazji Światowych Dni Młodzieży „W drodze do Krakowa”, za sukcesy uczniów w finale ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, a także Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i innych.

Lesław Tarasek – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie – za wzorowe zarządzanie szkołą, pełne zaangażowanie w rozwój bazy kształcenia zawodowego, otwartość na potrzeby środowiska poprzez wspieranie Szkolnego Klubu Krwiodawstwa, wolontariatu, udział w organizacji Zimowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i rywalizacji sportowej.

Elżbieta Tarczyńska-Witek – kierownik Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grybowie – za organizację i sprawne kierowanie pracą Filii Poradni, za inicjowanie niestandardowych działań polegających na: stałych, dodatkowych konsultacjach psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, organizacji Dni Otwartych Poradni, Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, zajęć usprawniających dla dzieci z obszaru działania filii pod nazwą „Kolorowe ferie”, współpracę z uczelniami wyższymi, stałe doskonalenie warsztatu zawodowego.

Dorota Walczyk – zastępca dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu – za pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Powiatowe Centrum Edukacji”, reprezentowanie Poradni w projekcie „Zintegrowana polityka bezpieczeństwa”, udział w zespole interwencyjnym w przypadku zdarzeń losowych, zaangażowanie w budowanie wizerunku poradni, współpracę z uczelniami wyższymi.

Elżbieta Waśniowska – nauczyciel-wychowawca Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju – za opracowanie i realizację autorskiego programu „Spotkanie z folklorem”, prowadzenie zajęć dla przyjeżdżających grup z zakresu pszczelarstwa we własnej pasiece, profesjonalne przedstawianie uroków regionu podczas wycieczek organizowanych dla grup przez Dom Wczasów Dziecięcych, za I miejsce w konkursie Palm Wielkanocnych organizowanym przez MGOK i Parafię w Piwnicznej-Zdroju.

Elżbieta Zaczyk-Jasińska – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej – za stosowanie nowatorskich rozwiązań w procesie dydaktyczno-wychowawczym, co przekłada się na wysoką, 100 % zdawalność egzaminów z przygotowania zawodowego, zaangażowanie w rozwój uczniowskich zainteresowań przez organizację zajęć i uczestnictwo w konkursach plastycznych i wokalnych, systematyczne doskonalenie warsztatu zawodowego.

Agata Zielińska – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy – za udział w ogólnopolskim projekcie „It’s your future – be part of it”, gdzie w ramach nagrody uczniowie wyjechali na Młodzieżową Zimową Olimpiadę Insbruck 2012 i uczestniczyli w sztafecie z ogniem olimpijskim, za liczne sukcesy uczniów w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym (II miejsce w finale wojewódzkimi w 2015 r.), za promowanie wśród młodzieży aktywności fizycznej przez zajęcia aerobic i Nordic Walking.

fot. Maria Olszowska
źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu