Przejdź do treści


Nabór do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu prowadzi aktualnie nabór kandydatów zainteresowanych służbą w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Jak czytamy w komunikacie, przewiduje się przyjąć w nadchodzącym 2017 roku, 6 osób. Zainteresowani powinni posiadać umiejętność gry na: flecie poprzecznym, klarnecie, waltorni lub perkusji. Nabór aplikacji trwa do 20 listopada
2016 r. (liczy się data wpływu).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską, posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła 35 lat. S stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na informacji niejawnych, posiadane kwalifikacje lub umiejętności przydatne w pełnieniu • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej
służby w Straży Granicznej, kandydat lub kandydatka nie zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1a ustawy – w przypadku spełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży jego zgody. Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • nie karana za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach zbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1a ustawy – w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od jego zgody.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjne i jwymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej w zakładce “Rekrutacja do służby w Straży Granicznej”.

Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów uwzględniając: wolne etaty, posiadany limit zatrudnienia, kolejność na sporządzanej, po odbyciu drugiego etapu, liście wyników uzyskanych przez kandydata/kę w postępowaniu kwalifikacyjnym, aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat/ka ma pełnić służbę.

źródło: Sądecki Urząd Pracy