Przejdź do treści


Miliony na termomodernizacje

Podpisanie umowy na termomodernizację - fot. Maria Olszowska

Starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk podpisali dzisiaj z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem umowy na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej i rozdysponowaniu środków przez Zarząd Województwa Małopolskiego, sześć obiektów należących do Powiatu Nowosądeckiego zostanie poddanych termomodernizacji.

– Po zakończeniu projektu osiągniemy nie tylko efekt energetyczny, ale również ograniczymy emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza takich jak pył PM 10 i PM2,5 – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Jest to kolejna nasza inwestycja w głęboką modernizację energetyczną budynków, których Powiat jest właścicielem. Łącznie do tej pory wydaliśmy już na ten cel ponad 10 milionów złotych, w tym – uzyskaliśmy ponad 7 milionów złotych dofinansowania ze środków europejskich. Za te pieniądze zmodernizowaliśmy energetycznie osiem budynków.

Budynki objęte najnowszym projektem charakteryzują się znacznymi stratami ciepła z uwagi na niedostateczną izolację termiczną oraz wady systemowe, które dotyczą wentylacji, szczelności powietrznej i instalacji ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody. Barierą w osiąganiu dobrych wskaźników efektywności energetycznej są wysokie koszty inwestycji w kompleksową, głęboką modernizację budynku.

– Dotychczasowy proces dostarczania ciepła i ciepłej wody oraz brak izolacji termicznej generuje wysokie zapotrzebowanie na energię cieplną oraz zwiększa ilość zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji, ma więc niekorzystny wpływ na jakość powietrza na terenie całego powiatu – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Dlatego Powiat realizuje kolejne inwestycje mające poprawić jakość powietrza. Tym razem projektem objętych jest sześć obiektów. Są to: budynki szkoły przy ulicy Batorego i Krakowskiej należące do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, budynek Zespołu Szkół w Marcinkowicach, budynek Zespołu Szkół w Nawojowej oraz budynki AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

Całkowita wartość projektu: 6 900 621,00 zł

Dofinansowanie UE w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych projektu: 3 936 581,46 zł

Wkład własny Powiatu: 2 964 040, 00 zł

Planowany termin zakończenia projektu: 2018 rok

Główne roboty w zakresie modernizacji energetycznej będę obejmowały: wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych; przebudowę systemów grzewczych w tym modernizację instalacji ogrzewania; modernizację systemu ciepłej wody użytkowej; wymianę kotłów zaopatrujących w ciepło budynki w Starym Sączu, budynek ZS w Nawojowej oraz budynek DPS w Zbyszycach; montaż kolektorów słonecznych w budynku DPS jako źródło wspomagające wytwarzanie ciepła.

– Zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycznym, jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia do 2020 roku jest zmniejszenie zużycia energii o 20 procent – mówił Stanisław Sorys, wicemarszałek Województwa Małopolskiego. – Najbardziej skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Obszarami posiadającymi największy potencjał są między innymi budynki użyteczności publicznej i mieszkania wielorodzinne.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, członek Zarządu WM Leszek Zegzda i radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Warto wiedzieć:

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu i realizacji inwestycji, nastąpi zmniejszenie negatywnego wpływu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej oraz dostarczania do nich ciepłej wody użytkowej na stan powietrza w Powiecie Nowosądeckim co bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie szkodliwego wpływu źródeł niskiej emisji na jakość powietrza. Poprawa jakości powietrza przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu oraz poprawi jakość życia mieszkańców. Jednocześnie inwestycja pozwoli zmniejszyć roczne koszty ogrzewania i utrzymania budynków, które w budżecie Powiatu są znaczącą pozycją.

Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie małopolskim w roku 2015, strefa małopolska do której należy Powiat Nowosądecki została zakwalifikowana do klasy C dla kryterium ochrony zdrowia ludzi. Uzasadnieniem kwalifikacji strefy jest przekroczenie dopuszczalnej częstości poziomu 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM-10 w roku kalendarzowym oraz przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym. Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej ma duże znaczenie dla gospodarki niskoemisyjnej. Prawie 40% końcowego zużycia energii oraz 36% wszystkich emisji gazów cieplarnianych dotyczy właśnie tej kategorii budynków w UE. Sektor ten się rozwija, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Dlatego ograniczenie zużycia oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budynków stanowią istotne działania konieczne do ograniczenia uzależnienia energetycznego i emisji gazów cieplarnianych.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Subregionalny Program Rozwoju.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska