Przejdź do treści


Marnotrawstwo, brak kompetencji, podejmowanie nietrafnych decyzji… – To wnioski po audycie w Urzędzie Miasta

Audyt UM - fot. UM NS

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj w nowosądeckim ratuszu zaprezentowany został Raport z audytu przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
Audyt dotyczył okresu od 2015 do 2018r i był realizowany w Urzędzie Miasta Nowego Sącza od 3 kwietnia do 10 lipca 2019 r. Wyniki audytu zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group – profesor Roman Batko oraz dr inż. Janusz Sasak.

Do najważniejszych nieprawidłowości oraz niezgodności, jakie wykazał audyt należą między innymi:

 • Analiza projektów inwestycyjnych wykazała w okresie od 2015 do 2018 roku (tylko w próbie badawczej) przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, której nie wykorzystano na kwotę 4 247 115,13 zł.
 • Program KAWKA – wymiana pieców. Budżet przedsięwzięcia: 10 150 092,63 zł. Błędnie skonstruowane umowy oraz źle przeprowadzona promocja sprawiły, że wykorzystano zaledwie 1 768 764,68 zł. Niewykorzystane środki, które nie trafiły do Mieszkańców, to kwota: 8 381 327,95 zł.
 • Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz-Stary Sącz – opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej kosztowało Miasto 404 670,00 zł. Pomimo opracowanej dokumentacji nie przystąpiono do realizacji projektu.
 • Na opracowanie dokumentacji projektowej – rewitalizacja Wenecji Sądeckiej wydatkowano 1 494 942 zł. Zadanie to nie będzie realizowane z powodu nieuzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
 • Dyrektorzy wydziałów nie sprawowali właściwie nadzoru nad podległymi jednostkami. Np. zawyżono dotację oświatową na kwotę: w 2015 r. 1 003 363 zł, w 2016 r. 891 374 zł, w 2017 r. 850 677 zł, a w 2018 r. 890 017 zł. Razem: 3 6354 tys. złotych do zwrotu przez Miasto.
 • Postępowanie dotyczące działki przy ul. Młyńskiej. W trakcie postępowania zmieniono warunki zabudowy, w wyniku czego spadła wartość działki – sprawę oddano do sądu i w 2016 r., po niekorzystnym dla Miasta rozstrzygnięciu, Urząd Miasta musiał wypłacić z kasy miejskiej około 700 000 zł.
 • Znajdująca się w dokumentacji Miasta wycena kosztów wywozu nieczystości płynnych sporządzona przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wskazuje na rażąco zaniżone koszty wywozu nieczystości. Sytuację tę można potraktować jako finansowanie skrośne działalności Miasta przez spółkę Nova.
 • Zatrudnianie w Urzędzie Miasta na umowy o dzieło tzw. „śmieciówki” np. sprzątaczki – bez zdefiniowania dzieła.
 • Pięciu największych dłużników zalega z podatkami wobec miasta na kwotę ponad 1 mln zł. Miasto, jako powód umorzenia podatków w decyzjach wskazuje złą sytuację materialną podmiotu, co jest niezgodne z obowiązującą interpretacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Miasto opracowało dokumentację inwestycyjną i przekazało innym podmiotom. Za kwotę 529 050,64 zł opracowano dokumentację modernizacji i rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta i przekazano ją Spółce Sądeckie Wodociągi. Za kwotę 79 000 zł opracowano dokumentację dojazdu i parkingu dla Miasteczka Galicyjskiego, którą przekazano Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu.
 • Miasto rażąco naruszyło prawo materialne, poprzez wydanie w 2017 r. decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Zbieranie złomu oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne”. Naruszenie prawa wiązało się z nieprzekazaniem do RDOŚ wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz świadomym pominięciem zapisów planu w procesie wydawania decyzji.
 • W 2018 r w Urzędzie prowadzono postępowanie antymobbingowe – z postępowania nie sporządzono żadnej dokumentacji.
 • W 2018 r. Miasto odsprzedało funduszowi inwestycyjnemu 53 716 udziały Spółki Wodociągi Sądeckie, za kwotę 30 000 386,00 zł. W efekcie utraciło kontrolę nad Spółką (obecnie posiada 47,97% udziałów). Koszt wykupu udziałów, to 54 689 659,61 zł. Wynagrodzenie funduszu, to 24 689 273,61 zł. Gdyby Miasto skorzystało z kredytu bankowego i pożyczyło kwotę, którą uzyskało ze sprzedaż, to – nie tracąc kontroli nad strategiczną spółką – koszt obsługi tego kredytu wyniósłby: przy ratach stałych 18.330.735,31 zł, przy ratach malejących 15.681.250,00 zł.

Autorzy raportu nie pozostawili suchej nitki na poprzednich władzach Nowego Sącza. – Marnotrawstwo, brak kompetencji, podejmowanie nietrafnych decyzji i utracone szanse wskazane w prezentacji to około, najbardziej ostrożnie licząc, 30 mln zł. – Czytamy na ostatniej stronie raportu.

/źródło: UM NS