Przejdź do treści

Kto może liczyć na zwolnienie ze składek ZUS w związku z epidemią koronawirusa?

ZUS Nowy Sącz - foto. Google.com

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące to rozwiązanie mające pomóc ochronić przedsiębiorstwa i miejsca pracy przed negatywnym wpływem zastoju w gospodarce spowodowanego przez epidemię koronawirusa.

Ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), mogą skorzystać  płatnicy składek, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym płatnicy składek:

  • którzy na dzień  29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą);
  • są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub osobą współpracującą i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Zwolnienie będzie dotyczyło składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne. Przypomnijmy, że mimo nieopłacania składek, ubezpieczenie pozostaje.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.