Przejdź do treści


Konsultacje społeczne nad projektem “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

W najbliższy poniedziałek (5 września) w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu odbędą się konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konsultacje rozpoczną się o godzinie 12:00 w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza. Ministerstwo Rozwoju będzie reprezentował wiceminister Witold Słowik. W spotkaniu wezmą udział lokalni samorządowcy, przedstawiciele biznesu, świata nauki i mieszkańcy.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. To aktualizacja przyjętej w 2012 r. średniookresowej “Strategii Rozwoju Kraju 2020”. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele. Obecnie dokument jest konsultowany.

Treść zapisów “Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju – http://www.mr.gov.pl/media/24032/ProjektSOR_2016_D.pdf

Jak podkreśla Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, strategia to atrakcyjna propozycja dla miast małych i średnich takich jak Nowy Sącz, istotnie marginalizowanych w formule poprzednio obowiązującej Strategii kładącej nacisk na rozwój metropolii. – Ważne jest, by w konsultacjach wzięło udział jak najwięcej osób reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze, samorządowe, naukowe i inne z terenu Nowego Sącza, gmin współtworzących jego obszar funkcjonalny, a więc Starego Sącza, Chełmca, Nawojowej, Kamionki, Podegrodzia i Korzennej, a także wszystkich pozostałych gmin wchodzących w skład Powiatu Nowosądeckiego, a nawet subregionu sądeckiego. My jako Urząd Miasta przekazaliśmy już nasze uwagi i propozycje dotyczące priorytetowego uwzględnienia w Strategii byłych miast wojewódzkich, w tym Nowego Sącza, subregionu sądeckiego i całej małopolski południowej, jako adresatów przyszłych programów wsparcia w obszarze rozwoju zrównoważonego terytorialnie, środowiska naturalnego i transportu – powiedział Wojciech Piech i dodał: – Nie chcemy być w tym jednak osamotnieni, stąd mój apel do wszystkich opiniotwórczych środowisk w mieście o udział w konsultacjach.

Do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/ lub korzystając z adresu strategiarozwoju@mr.gov.pl. Zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi i sugestie, mogą zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii. W październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji Strategii przez rząd.

źródło: www.nowysacz.pl