Przejdź do treści


Jak wygląda sytuacja finansowa spółki NOVA

Na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezes Spółki NOVA Krzysztof Krawczyk przedstawił radnym sytuacje finansową spółki oraz efekty przeprowadzonego audytu, który wykazał szereg nieprawidłowości.

Spółka NOVA, której celem było gospodarowanie odpadami wydała ponad 82 tys. zł na zakup żagli, tratwy i windy, które jako darowiznę przekazała Sądecko-Podhalańskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu. Na tym jednak nie koniec, ponieważ audytorzy ustalili że w spółce nieprawidłowo rozliczano zagraniczne podróże członków Zarządu, a także finansowano studia.

Z informacji, które władze spółki pozyskały wskutek przeprowadzonego audytu, wynika, że od 2017 roku sytuacja finansowa podmiotu systematycznie ulegała pogorszeniu. Od 2017 roku strata wzrastała:

  • strata brutto za 2017 r. w wysokości – 65 tys. zł
  • strata brutto za 2018 r. w wysokości – 1 530 tys. zł
  • strata brutto za I kwartał 2019 r. w wysokości – 997 tys. zł

Do dziś Spółce nie wypłacono należnej rekompensaty przez Urząd Miasta Nowego Sącza w wysokości:

  • 1 149 088,28 zł – za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • 146 710,40 zł – za okres od 01.01.2019 r. do 24.02.2019 r.

Wysokość rekompensaty, została zweryfikowana i potwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Nowego Sącza (protokół kontroli nr 8/Z/2019 z dnia 6 maja 2019 r.)

Urząd Miasta Nowego Sącza w okresie od 01 stycznia 2018 r. nadal za każdy miesiąc realizacji zadania, uiszcza NOVA Sp. z o.o. kwotę 502 500 zł netto, na podstawie wystawianych faktur, tytułem rekompensaty w związku ze świadczeniem przez Spółkę usługi na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017 r.

Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów i powoduje rosnące straty finansowe Spółki począwszy od 2018 r. Ponadto na podstawie zapisów paragrafu 4 pkt 6 w/w Zarządzenia Miasto zobowiązało się pokryć uzasadnione koszty powyżej otrzymywanej kwoty rekompensaty. Przyjęcie do realizacji zadania publicznego opisanego powyżej spowodowało rosnącą stratę Spółki. Rekompensata nie przewiduje rozsądnego zysku dla Spółki w rozumieniu Decyzji Komisji Europejskiej, tylko pokrycie poniesionych kosztów.

W ostatnim okresie nastąpił drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania przekazywanych na zewnątrz odpadów, co przedstawiało się następująco:

  • 2015 r. – 199,00 zł netto za tonę
  • 2016 r. – 177, 47 zł netto za tonę
  • 2017 r. – 220,00 zł netto za tonę
  • 2018 r. – 279,00 zł netto za tonę
  • 2019 r. – 475,00 zł netto za tonę

/źródło: UM NS