Przejdź do treści


Chcę rozwodu i co dalej?

para, rozwód

Decyzja o rozstaniu z małżonkiem jest nie tylko trudna, ale skutkuje wieloma konsekwencjami zarówno dla samych małżonków, ale także dla całej rodziny. Zrozumiałe wówczas jest, że większość osób ma szereg pytań i wątpliwości dotyczących samego postępowania o rozwód ale i ich przyszłości po rozwodzie. Mam nadzieję, że poniższy artykuł będzie dla Państwa pomocny.

Ochłoń i zastanów się, czy tego chcesz.

Może wydawać się dziwne, że adwokat w pierwszej kolejności sugeruje rozważenie, czy tak naprawdę chcesz się rozwieść czy decyzja o rozwodzie nie jest próbą zmiany relacji małżeńskich. Dojście do przekonania o rozstaniu i zakończeniu związku małżeńskiego zawsze jest pewnym procesem, w którym rządzą emocje partnerów. Jeśli wiesz, że wykorzystałeś wszystkie możliwości dla poprawy jakości związku małżeńskiego i nadal jesteś pewny swojej decyzji o rozwodzie, to zapewne tak jest. Podobnie jest w sytuacji, gdy w małżeństwie dochodziło do przemocy domowej lub innych negatywnych zjawisk powodujących traumatyczne odczucia u małżonków lub wspólnych dzieci, to taka decyzja o zakończeniu małżeństwa zdaje się być rozsądna i słuszna.

Zdobądź wiedzę i podejmij decyzję czy sprawę o rozwód przeprowadzisz sam czy skorzystasz z pomocy adwokata.

Warto uzyskać minimum informacji na temat postępowania o rozwód i jego konsekwencji. Można skorzystać z licznych postów i wpisów w internecie w tej tematyce, przy czym z reguły takie informacje mają charakter ogólny.

W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej u adwokata specjalizującego się w takiej dziedzinie prawa. Dzięki przedstawieniu choć w minimalnym zakresie swojej sytuacji na takim spotkaniu uzyskana wiedza na ten temat będzie dotyczyć Państwa, a nie będzie przytoczeniem obowiązujących przepisów w tej tematyce.

Skorzystanie z profesjonalnej porady da również Państwu rozeznanie czy w Państwa sytuacji rozsądniejsze będzie skorzystanie z usług adwokata czy też zdecydujecie się poprowadzić sprawę samodzielnie.

Sprawa przed Sądem

Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z pomocy profesjonalisty w zasadzie wszystkie formalności na tym etapie należą do niego, oczywiście po udzieleniu mu stosownego pełnomocnictwa. Przy czym warto mieć świadomość, że jakość współpracy Państwa ze swoim pełnomocnikiem procesowym przekłada się wprost na wynik sprawy tj. uzyskanie spodziewanego przez Państwa orzeczenia o rozwód.

Jeśli decydujecie się Państwo na samodzielne prowadzenie sporu trzeba mieć świadomość, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego obowiązują Państwa takie same skomplikowane zasady procesowe jak profesjonalnych pełnomocników w zakresie znajomości prawa procesowego i rodzinnego, formułowania pism i żądań oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego zarówno w postępowaniu przed Sądem I instancji jak również w postępowaniu apelacyjnym. Niezastosowanie się do tych ustawowych rygorów lub nieumiejętne przeprowadzenie postępowania dowodowego może skończyć się przegraniem sprawy.

Sąd udziela pouczeń o prawach i obowiązkach stronom działającym bez adwokata, jednak są one sformułowane językiem prawniczym lub poprzez przytoczenie treści obowiązujących przepisów i często są niezrozumiałe dla ich adresatów.

W pierwszej kolejności należy wnieść pozew o rozwód na piśmie wraz z odpisem dla przeciwnika oraz wszystkimi załącznikami. Właściwym sądem jest Sąd Okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków oraz należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600,00zł.

Pozew o rozwód musi zawierać żądania:

  • rozwodu ze wskazaniem czy obejmuje ono ustalanie winy którejkolwiek ze stron (powoda lub pozwanego lub obu stron), czy nie obejmuje ustalania winy;
  • w razie posiadania małoletnich dzieci należy wskazać przy którym z rodziców dzieci mają pozostać po rozwodzie, określić który z rodziców i w jakiej wysokości winien łożyć na utrzymanie dzieci oraz określić kwestię władzy rodzicielskiej każdego z rodziców;
  • w razie wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie należy precyzyjnie określić sposób funkcjonowania przez strony w pomieszczeniach wspólnego domu lub mieszkania;

 

Można również zażądać:

  • uregulowania kontaktów dzieci z rodzicem opuszczającym wspólne mieszkanie;
  • pozbawienie małżonka prawa do kontaktu z małoletnimi dziećmi stron;
  • pozbawienie małżonka władzy rodzicielskiej w całości;
  • eksmisji ze wspólnego mieszkania;

Każdy pozew musi zawierać uzasadnienie faktyczne tj. opisanie Państwa małżeństwa we wszystkich w/w aspektach oraz złożenie wniosków dowodowych, które wykażą że Państwa żądania są zasadne i słuszne i umożliwią Sądowi podjęcie rozstrzygnięcia o rozwodzie.

Pozew jeśli nie zawiera błędów natury formalnej jest doręczany stronie przeciwnej, która ma prawo wnieść odpowiedź na pozew. Następnie z reguły zostaje wyznaczana rozprawa (jedna lub kilka) celem przeprowadzenia postępowania dowodowego. W sprawie o rozwód jedynymi obowiązkowymi dowodami są przeprowadzenie wywiadu kuratora w Państwa domu oraz  przesłuchanie stron postępowania, przy czym w/w dowód jest przeprowadzany jako ostatni.

Warto podkreślić, że przeprowadzenie postępowania dowodowego to najistotniejszy element każdego procesu, również tego o rozwód. Podobnie kwestia braków formalnych lub konieczność zastosowania się do wezwań Sądu rozpoznającego Państwa sprawę. Jakiekolwiek błędy w tym zakresie z reguły skutkują negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla Państwa, co może być przyczyną przegranej. Sąd w sprawie o rozwód nie prowadzi dowodów z własnej inicjatywy, dlatego postawą rozstrzygnięcia a w konsekwencji wynik sprawy zależy od tego jakie dowody zostaną przedłożone przez obie strony procesu.

Od wyroku Sądu I instancji przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Aby wnieść apelację należy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku o rozwód złożyć wniosek o jego pisemne uzasadnienie. Taki wniosek podlega opłacie 100,00zł. Po doręczeniu Państwu wyroku o rozwód wraz z pisemnym uzasadnieniem należy w terminie 14 dni złożyć apelację. Apelacja podlega opłacie sądowej.

Konsekwencje sprawy o rozwód.

Niezłożenie apelacji lub nieprawidłowe złożenie apelacji skutkuje tym, że wyrok uzyskuje prawomocność w określonej dacie tzn. od tej chwili ustaje małżeństwo, powstaje między byłymi małżonkami rozdzielność majątkowa a wyrok o rozwód w zakresie alimentów może być podstawą do wszczęcia egzekucji przez właściwego komornika.

Również istotną informacją jest to, że od tego dnia małżonek, który chciałby powrócić do własnego nazwiska (z reguły dotyczy to kobiet) może w terminie 3 miesięcy we właściwym urzędzie stanu cywilnego złożyć takie oświadczenie woli.

Wyrok o rozwód reguluje również sytuację prawną dzieci stron, bo określa ich miejsce pobytu, zakres władzy rodzicielskiej każdej ze stron czy też ewentualne kontakty dzieci z rodzicami oraz należne im alimenty. W tym zakresie może być zmieniany w późniejszym czasie w odrębnych postępowaniach. Przy czym co najważniejsze dla takich przyszłych postępowań, sposób przeprowadzenia sprawy o rozwód i dokonane w nim przez sąd ustalenia rzutują na wynik przyszłych spraw, ponieważ w kolejnych sprawach sądy związane są nie tylko treścią samego wyroku ale ustaleniami co do sytuacji poszczególnych członków rodziny właśnie na etapie postępowania o rozwód.

Jeśli podjęliście Państwo decyzję o rozwodzie, zapraszam do kontaktu. Moja Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie udzielania porad prawnych, jak również reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód.

Niniejszy artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią:

Adwokat Iwona Mastalerz
ul. Gabriela Narutowicza 3
33-300 Nowy Sącz
www.kancelaria-mastalerz.pl